Print
Category: Zamówienia powyżej progów UE
Hits: 1685

Gliwice, 20.03.2017  r.

EZ /JRP-370-1/17
Wg   rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
"Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy" w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" Faza II.
-  ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 030-053348 z dnia 11.02.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 4   ustawy Pzp  dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które nie wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiany terminu składania ofert,

w zapisie:
Część I, Rozdział I - ust. 9.7 pkt. 2 lit. a:

jest:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
powinno być:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24  ust. 5 pkt 5 i 6, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

oraz w zapisie:
Część I, Rozdział I - ust. 10.7 :

jest:

10.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 9.7. pkt. 2 lit. a) – g) IDW.
powinno być:

10.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 9.7. pkt. 2 lit. a) – i) IDW.


W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline