Print
Category: Zamówienia powyżej progów UE
Hits: 2698

ANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S01
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: rzgwg
NO_DOC_EXT: 2017-036218
SOFTWARE VERSION: 9.4.1
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YESSprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane


Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2Gliwice44-100PolskaTel.: +48 327774926E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Faks: +48 327774999Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
"Modernizacja śluzy Nowa Wieś oraz Sławięcice" w ramach projektu "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" Faza II.
Numer referencyjny: EZ/IP-IR-370-3/17
II.1.2)
Główny kod CPV
45240000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest "Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II” obejmujące dwa odrębne przedsięwzięcia inwestycyjne o nazwie:
1) modernizacja śluzy Nowa Wieś ,
2) modernizacja śluzy Sławięcice.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2017
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-034234
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 053-097371
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/03/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zawarte zostały w Części II SIWZ - Wzór Umowy - www.gliwice.rzgw.gov.pl,
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w Części II SIWZ– Wzór Umowy - www.gliwice.rzgw.gov.pl,
3. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny brutto podanej w ofercie.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline