Print
Category: Ogólne
Hits: 20043

Oddawanie gruntów pokrytych wodami
w użytkowanie lub użyczenieWymagane dokumenty:

 1. dane wnioskodawcy (firma, siedziba, adres, kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia decyzji w sprawie nadania numeru NIP i REGON);
 2. numer działki, obręb nazwa miejscowości, gminy, powiatu;
 3. wyrys mapy z naniesionym obrysem gruntu lub obiektu stanowiącego przedmiot wniosku;
 4. aktualny wypis z rejestru gruntów;
 5. określenie celu korzystania z gruntu pokrytego wodami;
 6. nazwa cieku;
 7. powierzchnia gruntu przewidzianego do oddania w użytkowanie;
 8. rodzaj i charakterystykę techniczną projektowanego obiektu;
 9. kopie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy Prawo wodne oraz kopie innych decyzji wymaganych prawem;
 10. okres, na który ma być zawarta umowa użytkowania;
 11. opis wpływu użytkowania gruntów na stan środowiska.

 

 

 

Wydział prowadzący sprawę

Wydział Zarządzania Majątkiem Skarbu Państwa i Gospodarki Nieruchomościami

Michał Specht
tel. (32) 777-49-18
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline