banerek

Home Region Wodny Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego MW i GO Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego MW i GO
27.04.2010
Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego MW i GO

Materiały dotyczące działalności
RAD GOSPODARKI WODNEJ REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY I GÓRNEJ ODRY.

 

 

Podstawy prawne działalności Rad

 

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego MW i GO utworzone zostały przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na podstawie art. 100 - 101 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 7 grudnia 2005r., Nr 239; poz. 2019 – OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RP z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne) /w zw. z art. 3-4 Ustawy/; oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne /§ 4 Rozporządzenia/; (Dz. U. Nr 232, poz. 1953)*.

* Aktualnie obowiązująca regulacja prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126 poz. 878 z dnia 14 lipca 2006 r.)Zakres kompetencji

 

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego MW i GO sa organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach - w zakresie działania Rady znajduje się wyrażanie opinii w sprawach gospodarowania wodami w przyporządkowanym jej regionie wodnym - w szczególności:

 1. projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego,

  a) dokumentacji, o których mowa w art. 113 ust. 3 /tj. sporządzanych przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej dla poszczególnych regionów wodnych:

  • identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocenę ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych,
  • identyfikacji oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych,
  • wykazów wód powierzchniowych i podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
  • wykazów wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, w szczególności do kąpieli,
  • wykazów wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków oraz umożliwiających migracje ryb,
  • wykazów wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych,
  • analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód/.

  b) i wykazów, o których mowa w art. 113 ust. 4 /tj. wykazów:

  • obszarów przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
  • obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym,
  • jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych,
  • obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych,
  • obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych,
  • obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie/.
 2. projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego,
 3. projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
 4. planowanych przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatacje zasobów wodnych
 5. projektów inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym,
 6. projektów programów, o których mowa w art. 47 /tj. programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, o którym mowa w art. 84 ustawy - Prawo ochrony środowiska; wprowadzanych w drodze rozporządzenia dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej/,
 7. projektów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie ochrony zasobów wodnych.

Rada składa się z 30 członków - powoływanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej /KZGW/ - na wniosek dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Na członka Rady powołana może być osoba, która daje rękojmię prawidłowego, efektywnego pełnienia przyjętych na siebie obowiązków - w zgodzie z normami prawnymi, a także wykazuje bardzo dobrą znajomość problemów regionu wodnego. W razie zaistnienia potrzeby, przy Radzie powstawać mogą stałe lub doraźne komisje albo zespoły specjalistyczne składające się z członków Rady; do pracy w przedmiotowych komisjach/zespołach zapraszane mogą być również osoby spoza składu Rady.

Do zgłaszania swoich kandydatów upoważnione są:

 • organy samorządu terytorialnego,
 • organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarka wodna,
 • zakłady korzystające z wód,
 • właścicieli wód nienależących do Skarbu Państwa.


Członkowie rady powoływani są na 4-letnią kadencję. Bieg terminu I kadencji Rady rozpoczął się 18 sierpnia 2003r.; natomiast II kadencja rozpoczęła się w dniu 17 października 2007r.

Odwołać członka Rady przed upływem terminu kadencji może Prezes KZGW (na wniosek organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę). Wydatki związane z działalnością Rady (konieczne dla realizacji zadań) pokrywane są ze środków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Członkom Rady oraz zapraszanym na posiedzenia specjalistom zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie przysługuje zwrot diet, kosztów podróży i noclegów. Obsługę biurową Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły zapewnia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Do organizacji rad regionu stosuje się odpowiednio przepisy art. 98 Ustawy – Prawo wodne.

 

 


Wszelkie uwagi na temat brakujących materiałów lub problemów z ich ściągnięciem prosimy zgłaszać w Dziale Informatycznym RZGW Gliwice:
Tomasz Klimek - kierownik ZI, administrator - tel. (32) 777 49 43, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Paweł Pistelok - administrator - tel. (32) 777 49 42

Wpisany przez Paweł Pistelok   
Poprawiony: środa, 14 września 2016 12:44
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information