banerek

Home Region Wodny Strefy ochronne ujęć Wykaz aktów prawnych wykorzystywanych przy ustanawianiu stref ochronnych.
28.09.2010
Wykaz aktów prawnych wykorzystywanych przy ustanawianiu stref ochronnych.

Wykaz aktów prawnych wykorzystywanych przy ustanawianiu stref ochronnych.

 

Ustawy:

 

Rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1455);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002 r. Nr 183, poz. 1530);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002 r. Nr 204 poz. 1728);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241 poz. 2093);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 61 poz. 549 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r. Nr 66 poz. 620 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzoru tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2004 r. Nr 136 poz.1457 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. z 2005 r. Nr 201 poz. 1673);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 233 poz. 1988 z późniejszymi zmianami )
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarki odpadami na obszarach dorzeczy (Dz. U. z 2009 r. Nr 106, poz. 882);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 122, poz. 1018); Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 80, poz. 479).

Dodatkowe informacje:

 • projekt rozporządzenia uzgadniany jest z właściwym Wojewodą,
 • projekt rozporządzenia podlega opiniowaniu przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
 • rozporządzanie podlega kontroli Ministra Środowiska,
 • rozporządzenie ogłaszane jest w Dzienniku Urzędowym Województwa,
 • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględnia się ograniczenia wynikające z ustanowienia stref ochronnych ujęć wody,
 • teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych,
 • granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć przez umieszczenie, w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy,
 • jeżeli w związku z wejściem w życie rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną korzystanie z nieruchomości lub jej część w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę albo wykupu nieruchomości lub jej części. Do wypłacenia odszkodowania albo wykupu nieruchomości obowiązany jest właściciel ujęcia wody.
Wpisany przez Paweł Pistelok   
Poprawiony: czwartek, 20 grudnia 2012 10:34
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information