banerek

Home Region Wodny Strefy ochronne ujęć Wymagane dokumenty w przypadku wniosku o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej
28.09.2010
Wymagane dokumenty w przypadku wniosku o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej

Wymagane dokumenty w przypadku wniosku o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej

 1. Wniosek (2 egzemplarze) o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody zawierający:
  1. uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej,
  2. charakterystykę techniczną ujęcia wody,
  3. propozycję zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej
  4. propozycje granic strefy ochronnej wraz z planem sytuacyjnym uzupełnione o następujące informacje:
   • opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej wraz z podaniem współrzędnych geograficznych punktów charakterystycznych;
   • wielkość powierzchni terenu ochrony pośredniej;
   • lokalizacja tablic informujących o strefie ochronnej;
  5. mapa ewidencji gruntów wraz z wykazem działek objętych terenem ochrony pośredniej (z podaniem takich danych jak: obręb, nr działki).
  6. kopia dokumentu zaświadczającego o prawie własności ujęcia wody;
  7. kopia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej
 2. Dokumentacja hydrogeologiczna.

Teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych wyznacza się na podstawie ustaleń zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych tego ujęcia. Teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych obejmuje obszar zasilania ujęcia wody; jeżeli czas przepływu wody od granicy obszaru zasilania do ujęcia jest dłuższy od 25 lat, strefa ochronna powinna obejmować obszar wyznaczony 25-letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonośnej. Przedkładane dokumentacja winna odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3.10.2005r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1673). Jeżeli warunek ten nie jest dotrzymany należy opracować dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zawierający niezbędne informacje do ustanowienia strefy ochronnej ujęcia. Dodatek ten podlega przyjęciu przez organ administracji geologicznej. W takim przypadku dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej należy dołączyć do wniosku wraz z kopią pisma zatwierdzającego /przyjmującego bez zastrzeżeń dokumentację hydrogeologiczną.

Wpisany przez Paweł Pistelok   
Poprawiony: środa, 19 grudnia 2012 12:48
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information