banerek

Home Współpraca międzynarodowa Harmonogram Obszaru Dorzecza Odry
05.02.2007
Harmonogram Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) jest jedną z funkcjonujących w Europie międzynarodowych komisji zajmujących się problematyką rzek i jezior, których zlewnie leżą na obszarze więcej niż jednego państwa. Została ona powołana na podstawie Umowy podpisanej we Wrocławiu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Wspólnotą Europejską w dniu 11 kwietnia 1996 r. Umowa weszła w życie po ratyfikacji w dniu 26 kwietnia 1999 r. Sekretariat MKOOpZ ma swą siedzibę we Wrocławiu.

 


Do podstawowych celów MKOOpZ należy między innymi koordynacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w dorzeczu Odry. Praca MKOOpZ odbywa się w grupach roboczych, złożonych ze specjalistów, powołanych przez kraje będące stronami umowy. Grupy te opracowują programy działań dla osiągnięcia określonych celów, które następnie Komisja przedkłada Stronom Umowy w formie projektów i zaleceń.
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. zwana dalej Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. W RDW zostały sformułowane spójne regulacje prawne, będące podstawą zrównoważonego gospodarowania wodą. Celem społecznym wynikającym z RDW jest w szczególności zapewnienie ludziom wody do spożycia o dobrej jakości. Istotnym aspektem przy realizacji tego celu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw społecznych przyjaznych środowisku poprzez dostęp szerokiej reprezentacji społeczeństwa do informacji na temat wdrażania RDW i dokumentów opracowywanych w związku z tym wdrażaniem, m.in. związanych z procesem planowania w gospodarowaniu wodami w dorzeczu zarówno na etapie ich przygotowania, jak i weryfikacji oraz aktualizacji.
W związku z tym Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza w art. 14 obowiązek informowania i angażowania szeroko rozumianego społeczeństwa w proces wdrażania jej postanowień. W szczególności Kraje Członkowskie mają obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej i planów gospodarowania wodami opracowywanych dla obszarów dorzeczy.
Zaangażowanie społeczeństwa w sprawy zarządzania gospodarką wodną przyczynią się do dokładnej identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej w danym obszarze dorzecza i doboru odpowiednich działań naprawczych służących ochronie i poprawie stanu jakościowego i ilościowego wód.

 

Zgodnie z art. 13 RDW , w przypadku międzynarodowego obszaru dorzecza leżącego całkowicie na terenie Wspólnoty, Państwa Członkowskie zapewniają koordynację w celu stworzenia jednego planu gospodarowania wodami w dorzeczu.

Przebieg konsultacji społecznych

Zgodnie z przepisami prawnymi konsultacje społeczne w ramach prowadzenia prac planistycznych odbywać się będą w trzech następujących po sobie etapach:

- od dnia 22 grudnia 2006 r. do 22 czerwca 2007 r:
Udostępnienie do konsultacji społecznych harmonogramu koordynacji prac krajowych w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry

- od dnia 22 grudnia 2007 r. do 22 czerwca 2008 r:
Udostępnienie do konsultacji społecznych przeglądu najistotniejszych transgranicznych problemów gospodarki wodnej w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry

- od dnia 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r:
Udostępnienie do publicznych konsultacji projektów planów gospodarowania wodami w ramach Międzynarodowego planu gospodarowania wodami

Harmonogram koordynacji prac krajowych w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry przygotowany został na podstawie krajowych harmonogramów stron: polskiej, czeskiej i niemieckiej.

Konsultacje społeczne harmonogramu koordynacji prac krajowych w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry odbywać się będą przy wykorzystaniu dostępnych środków medialnych. Zostanie on zamieszczony na stronach internetowych MKOOpZ, regionalnych zarządów gospodarki wodnej w dorzeczu Odry do publicznej wiadomości.

Zgłoszone podczas konsultacji uwagi będą zbierane, analizowane i uwzględniane w miarę możliwości. Po zakończeniu całego procesu opracowane zostanie sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, ich wyników i sposobu wykorzystania uwag.

Harmonogram Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry - do pobrania

Wpisany przez Paweł Pistelok   
Poprawiony: poniedziałek, 17 grudnia 2012 12:46
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information