banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

  

 

EZ / BWP-370-39/12
Wg rozdzielnika
Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Wykonanie przez rzeczoznawców majątkowych  operatów szacunkowych określających wartość  nieruchomości położonych w obszarze projektowanego   zbiornika   przeciwpowodziowego Racibórz Dolny”
ogłoszonego w BZP poz. 238067-2012 z dnia 12.11.2012 r.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła sprostowanie do treści wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ :
Zmienia się we wzorze umowy w załączniku nr 5 SIWZ - pkt. 6 w § 3 na :
„6. Po upływie terminu, jeżeli Wykonawca nie usunął wskazanych przez Zamawiającego wad i błędów (w tym odmówił ich usunięcia) lub dokonał tych poprawek błędnie, a dzieło nadal będzie wadliwe, Zamawiający może od umowy odstąpić lub zgodnie z zapisem § 5 ust.3 naliczone zostaną kary umowne”.