banerek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 175. poz. 1462) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878) realizuje szereg zadań z zakresu szeroko rozumianego gospodarowania wodami w regionie wodnym Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach jest państwową jednostką budżetową, utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, podległą Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Dyrektor RZGW jest organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki.