banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Akty prawneDz.U.03.41.345 2003.02.11
Warunki i tryb ustalania wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej.

Dz.U.07.86.579 2007.04.20
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.

Dz.U.04.116.1210 2004.05.19
Bezpieczeństwo i higiena pracy nurków.

Dz.U.52.31.208 rozp. 1952.06.02
Dz.U.52.31.208 rozp. 1952.06.02 Bezpieczeństwo i higiena pracy w kesonach.