banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Akty prawneDz.U.01.72.747 ustawa 2001.06.07

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dz.U.06.136.964 2006.08.16

Sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Dz.U.06.127.886 2006.08.16

Określenie taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dz.U.02.8.70 rozp. 2002.01.14

Określenie przeciętnych norm zużycia wody.

Dz.U. 05.85.729 2006.08.17

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dz.U.02.204.1728 rozp, 2002.11.27

Wymagania, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Dz.U.02.183.1530 rozp. 2002.10.16

Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

Dz.U. 03.52.452 2003.04.12

Określenie szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe.

Dz.U.94.21.73 rozp. 1994.01.27

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.