Drukuj
Kategoria: kataster
Odsłony: 13223

Procedura udostępniania informacji z katastru wodnego 1. Informacji z katastru wodnego udziela się na pisemny wniosek zainteresowanego. Wniosek można pobrać tutaj. Wypełniony wniosek w wersji papierowej należy przesłać na adres:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  ul. Sienkiewicza 2,
  44 - 100 Gliwice
  lub złożyć osobiście w sekretariacie RZGW. We wniosku należy podać swoje dane adresowe, wskazać osobę do kontaktu, określić zakres potrzebnych informacji oraz podać cel ich wykorzystania. Wnioskodawca zobowiązany jest również do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:

   

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  • Administratorem danych jest RZGW Gliwice.
  • Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
 2. Po akceptacji Dyrektora RZGW Gliwice wnioski są realizowane przez Wydział Regionalnych Systemów Informacyjnych i Katastru Wodnego (ZK) – zgodnie z zakresem informacji stanowiącym zawartość katastru wodnego oraz dla obszaru działania RZGW Gliwice.

 3. Wydział ZK przygotowuje informacje z katastru wodnego i nalicza opłatę, po czym informuje wnioskodawcę o formie i zakresie przygotowanych informacji oraz wysokości wyliczonej opłaty.

 4. Wnioskodawca składa pisemne oświadczenie, w którym deklaruje uiszczenie wyliczonej opłaty oraz podaje nr NIP lub PESEL potrzebny do wystawienia dokumentu księgowego.

 5. RZGW Gliwice wystawia notę księgową i podaje nr konta, na które należy wpłacić opłatę (ustawodawca przewiduje również możliwość wpłaty w kasie RZGW Gliwice).

 6. Po dokonaniu opłaty Wydział ZK przekazuje wnioskodawcy przygotowane informacje – pocztą tradycyjną, elektroniczną lub poprzez odbiór osobisty.

 7. Opłaty za informacje z katastru wodnego wylicza się w następujący sposób:
  1. Za przygotowanie i udostępnienie informacji – zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne. Szczegółowe stawki opłat oraz zakres informacji z katastru wodnego podlegających udostępnianiu określają przepisy wykonawcze, tj. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnianiu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie (Dz. U. Nr 132, poz. 927). Wnioskodawca po otrzymaniu z RZGW Gliwice noty księgowej zobowiązany jest do wpłaty należnej opłaty przelewem na konto nr 97 1010 1212 0052 1018 9690 0000 lub w kasie RZGW Gliwice.
  2. Za wyszukanie informacji, przekształcanie informacji i sporządzenie kopii dokumentów – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Szczegółowe stawki opłat określają przepisy wykonawcze, tj. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. nr 215, poz. 1415). Wnioskodawca po otrzymaniu z RZGW Gliwice noty księgowej zobowiązany jest do wpłaty należnej opłaty przelewem na konto nr 76 1010 1212 0052 1022 3100 0000, w kasie RZGW Gliwice lub przy odbiorze przesyłki.
  3. Za przesłanie informacji drogą pocztową – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. nr 215, poz. 1415). Wnioskodawca po otrzymaniu z RZGW Gliwice noty księgowej zobowiązany jest do wpłaty należnej opłaty przelewem na konto nr 76 1010 1212 0052 1022 3100 0000, w kasie RZGW Gliwice lub przy odbiorze przesyłki.
 8.  

 9. Zwolnienia z opłat za informacje z katastru wodnego

  Ustawa Prawo wodnego nie przewiduje zwolnień z opłat za przygotowanie i udostępnienie informacji z katastru wodnego.

   

  Natomiast przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zwalniają z opłat organy administracji – zwolnienia dotyczą wyszukiwania informacji, przekształcania informacji, sporządzania kopii dokumentów oraz ich przesłania drogą pocztową.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.