Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 7465

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gliwicach wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl zapisów art. 46 i  51 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, między innymi dla planów lub programów w dziedzinie gospodarki wodnej.

W związku z powyższym, Dyrektor RZGW w Gliwicach przystąpił do opracowania Planu utrzymania wód oraz przeprowadza strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, w tym sporządza prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gliwicach.
W związku ze zmianą Ustawy Prawo wodne (Dz.U.2014.850 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw) na dyrektorze RZGW ciąży obowiązek opracowania planu utrzymania wód.
Zgodnie z art. 114b ustawy Prawo wodne plan utrzymania wód zawiera:
1.    określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, wraz z identyfikacją tych zagrożeń;
2.    wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami;
3.    wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b, obejmujący:
a)    wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań,
b)    uzasadnienie konieczności realizacji działań, z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji,
c)    jeżeli to możliwe, szacunkową analizę kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań,
d)    w przypadku działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3, 6 i 7 - zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizację działań oraz terminy i sposoby ich prowadzenia.

Plan utrzymania wód ma charakter prawa miejscowego, ponieważ zgodnie z art. 114b ust. 5 ww. ustawy, są ustalane w drodze rozporządzenia przez dyrektora RZGW.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi dokumentami oraz do składania uwag i opinii w okresie od 5 października 2015 r. do 26 października 2015 r.:

1.    Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gliwicach wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
2.    Projekt Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;
3.    Projekt Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie przyjęcia Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;
4.    Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;
5.    Formularz składania uwag i wniosków.

Z powyższymi dokumentami można również zapoznać się osobiście w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach lub w siedzibie „Pectore- Eco” Sp. z o.o.

Wszelkie uwagi i wnioski do konsultowanych dokumentów, można zgłaszać w formie pisemnej na adresy:
•    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
•    „Pectore- Eco” Sp. z o.o. przy Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice
oraz osobiście w ww. siedzibach, jak również poprzez formularz składania uwag
i wniosków umieszczony poniżej przesłany na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno - konsultacyjnych, które odbędą się w dniach:
•    12 października 2015 r. w godzinach 10:00 – 14.00 w Hotelu Silvia Gold w Gliwicach ul. Studzienna 8, 44-100 Gliwice.
•    13 października 2015 r. w godzinach 10:00 – 14.00 w Hotelu Dworska Elektrownia w Kędzierzynie- Koźlu
przy ul. Aleksandra Puszkina 1 (os. Sławięcice), 47-230 Kędzierzyn- Koźle.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

 

1. Obwieszczenie

2. Projekt Planu utrzymania wód

3. Projekt Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach

4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu

5. Formularz składania uwag i wniosków

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.