Drukuj
Kategoria: konsultacje_spol
Odsłony: 9469

SPRAWOZDANIE

z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych:
Górnej Odry oraz Małej Wisły i CzadeczkiObowiązek zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia planów gospodarowania wodami zawarto w unormowaniach ustawy Prawo wodne, która realizuje w tym zakresie zapisy Ramowej Dyrektywie Wodnej. Obligatoryjnie należy udostępniać społeczeństwu informacje i przeprowadzać konsultacje publiczne na trzech etapach procesu planowania gospodarowania wodami. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej został zobowiązany – na mocy art. 119 ust. 7 i 9 – do trzykrotnego zasięgania opinii społecznej w sprawie:

Na każdym z etapów konsultacji /w ciągu 6 miesięcy od podania dokumentów do publicznej wiadomości / każdy zainteresowany może proponować zmiany i wnosić uwagi do dokumentów – poprzez ten fakt, procesowi tworzenia planu gospodarowania wodami zagwarantowano jawność, przejrzystość i możliwość doskonalenia go przez wszystkich zainteresowanych optymalizacją jego merytorycznej zawartości. Zakłada się, że ostateczna wersja dokumentu będzie zbiorem najtrafniejszych zapisów, optymalnych koncepcji planistycznych – a włączenie społeczeństwa w proces planowania na wszystkich jego etapach pozwoli obywatelom identyfikować się z „pomysłami na gospodarkę wodną”, które zawarte zostaną w dokumencie oraz w pełni akceptować konkretne działania /np.: inwestycyjne/ podejmowane w ramach realizacji zatwierdzonego planu – zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt. 9) ustawy Prawo wodne elementem składowym planu musi być: „podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie”.

Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje o:

  1. przebiegu i wynikach ankietyzacji przeprowadzonej w odniesieniu do „Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych”,
  2. efektach konsultacji „Harmonogramu…” z Radami Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry oraz z Komisjami ds. Udziału Społeczeństwa (US) przy tychże Radach,
  3. spotkaniach z grupami społecznymi, które miały miejsce w ramach bezpośredniego przekazywania informacji i konsultacji ustnych („w terenie”),
  4. założeniach i faktycznych efektach forum dyskusyjnego udostępnionego szerokiemu społeczeństwu na stronie internetowej RZGW Gliwice www.forum.rzgw.gliwice.pl/
  5. informowaniu szerokiego społeczeństwa o planach i realizacji procesu udziału społeczeństwa - strona internetowa RZGW Gliwice; ogłoszenie rozsyłane pocztą tradycyjną; dyżury telefoniczne pracowników.
  6. DELEGATACH Rad RGWRW MW i GO oraz Komisji ds. US na Pierwsze spotkanie Krajowego Forum Wodnego.
  7. działaniach przygotowawczych do realizacji II-ej tury konsultacji społecznych tj. poddania temu procesowi „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza”.
Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.