Drukuj
Kategoria: konsultacje_spol
Odsłony: 8409

SPRAWOZDANIE

z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych:
Górnej Odry oraz Małej Wisły i CzadeczkiObowiązek zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia planów gospodarowania wodami zawarto w unormowaniach ustawy Prawo wodne, która realizuje w tym zakresie zapisy Ramowej Dyrektywie Wodnej. Obligatoryjnie należy udostępniać społeczeństwu informacje i przeprowadzać konsultacje publiczne na trzech etapach procesu planowania gospodarowania wodami. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej został zobowiązany – na mocy art. 119 ust. 7 i 9 – do trzykrotnego zasięgania opinii społecznej w sprawie:

Na każdym z etapów konsultacji /w ciągu 6 miesięcy od podania dokumentów do publicznej wiadomości / każdy zainteresowany może proponować zmiany i wnosić uwagi do dokumentów – poprzez ten fakt, procesowi tworzenia planu gospodarowania wodami zagwarantowano jawność, przejrzystość i możliwość doskonalenia go przez wszystkich zainteresowanych optymalizacją jego merytorycznej zawartości. Zakłada się, że ostateczna wersja dokumentu będzie zbiorem najtrafniejszych zapisów, optymalnych koncepcji planistycznych – a włączenie społeczeństwa w proces planowania na wszystkich jego etapach pozwoli obywatelom identyfikować się z „pomysłami na gospodarkę wodną”, które zawarte zostaną w dokumencie oraz w pełni akceptować konkretne działania /np.: inwestycyjne/ podejmowane w ramach realizacji zatwierdzonego planu – zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt. 9) ustawy Prawo wodne elementem składowym planu musi być: „podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie”.

Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje o:

  1. przebiegu i wynikach ankietyzacji przeprowadzonej w odniesieniu do „Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych”,
  2. efektach konsultacji „Harmonogramu…” z Radami Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry oraz z Komisjami ds. Udziału Społeczeństwa (US) przy tychże Radach,
  3. spotkaniach z grupami społecznymi, które miały miejsce w ramach bezpośredniego przekazywania informacji i konsultacji ustnych („w terenie”),
  4. założeniach i faktycznych efektach forum dyskusyjnego udostępnionego szerokiemu społeczeństwu na stronie internetowej RZGW Gliwice www.forum.rzgw.gliwice.pl/
  5. informowaniu szerokiego społeczeństwa o planach i realizacji procesu udziału społeczeństwa - strona internetowa RZGW Gliwice; ogłoszenie rozsyłane pocztą tradycyjną; dyżury telefoniczne pracowników.
  6. DELEGATACH Rad RGWRW MW i GO oraz Komisji ds. US na Pierwsze spotkanie Krajowego Forum Wodnego.
  7. działaniach przygotowawczych do realizacji II-ej tury konsultacji społecznych tj. poddania temu procesowi „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza”.
Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone.
Więcej