Drukuj
Kategoria: konsultacje_spol
Odsłony: 9120

Regulamin Organizacyjny
Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa
przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry


Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa - zwane dalej Komisjami działają na podstawie art. 100 Ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 7 grudnia 2005 r.; Nr 239; poz. 2019 ze zm. oraz art. 98 ust. 3 w zw. z art. 100 ust. 6 w/w ustawy oraz na podstawie Uchwał Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły nr 2/MW/2003 oraz Górnej Odry nr 2/GO/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w związku z § 4 Regulaminu Organizacyjnego Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry; w obecnym składzie osobowym: na podstawie Uchwał: Nr 107/2006/MW oraz Nr 93/2006/GO z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia listy przedstawicieli Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry, którzy będą uczestniczyć w pracach Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa oraz Uchwał: Nr 108/2006/MW oraz Nr 94/2006/GO Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia składu Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, które będą działały przy RGWRW Małej Wisły i Górnej Odry. W zakresie swej właściwości Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry uchwalają, co następuje:

 

§1

 1. Zadaniem Komisji jest opracowywanie stanowiska w sprawach przekazanych przez Rady w celu wypełnienia zadań w ramach procesu udziału społeczeństwa w wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne {Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229}, tekst jednolity z dnia 18 listopada 2005 r. {Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019, ze zmi} oraz Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko {Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.}) oraz w procesie planowania gospodarowania wodami.
 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1). uczestniczenie w identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej w Regionach Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry,

2). uczestniczenie w procesie opracowywania planu gospodarowania wodami,

3). opiniowanie dokumentacji, poddawanych obligatoryjnie pod konsultacje społeczne, w tym:

 1. harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu, w tym zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji,
 2. przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza,
 3. projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

4). formułowanie uwag w odniesieniu do organizacji procesu konsultacji społecznych.

 

§ 2


 1. Skład Komisji określają Rady na podstawie zapisów zawartych w aktualnie obowiązującym „regionalnym Programie US”.
 2. Komisje działają kolegialnie na sesjach plenarnych.
 3. Organizacja prac Komisji może opierać się o tematyczne grupy robocze (panele dyskusyjne), w ramach których wypracowywane będą stanowiska, przedstawione następnie na sesji plenarnej Komisji. Pracownicy komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa biorą udział w moderowaniu spotkań oraz proponują podział na poszczególne grupy dyskusyjne - odpowiedzialni są także za podsumowanie dyskusji lub wyznaczenie /wybór/ osoby z grupy, która zrelacjonuje jej efekty /przedstawi wnioski i ustalenia z prac grupy/.

 

§ 3


 1. Komisje wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza, którzy tworzą Prezydia Komisji podejmując stosowną uchwałę.
 2. Prezydia organizują prace Komisji.
 3. Przewodniczący przedstawiają porządek obrad i prowadzą posiedzenia Komisji.
 4. Przewodniczący przedstawiają opinie Komisji na posiedzeniu Rad wraz z protokołem z posiedzenia Komisji.
 5. Zadania Przewodniczącego w razie jego nieobecności wykonuje Zastępca.
 6. W razie nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Komisji, czynności zastrzeżone do kompetencji Przewodniczącego wykonuje członek Komisji wyznaczony pisemnie przez Przewodniczącego.
 7. Do zadań Sekretarza Komisji należy, udział w sporządzaniu protokołów z posiedzeń Komisji, redagowanych przez prawnika RZGW Gliwice.

 

§ 4


 1. Wszelkie opinie, zalecenia Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, poza sprawami porządkowymi, będą podejmowane przez nie - podobnie jak w przypadku Rad - w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków.
 2. W przypadku braku wymaganego do podejmowania prawomocnych uchwał quorum (po upływie 15 min) przeprowadza się posiedzenie w drugim terminie, a głosowania uważa się za ważne nawet wówczas, gdy liczba obecnych członków nie jest wystarczająca, by spełnić wymóg quorum.
 3. Przewodniczący przedstawia na posiedzeniu Komisji informację o stanowisku Rad podjęte w odniesieniu do opinii przygotowanej przez Komisje.

 

§ 5


 1. Posiedzenia Komisji zwoływane są obligatoryjnie na każdym etapie procesu konsultacji społecznych zgodnie z harmonogramem zawartym w aktualnie obowiązującym „regionalnym Programie US”.
 2. Posiedzenia Komisji zwołują Przewodniczący Komisji na wniosek Rad lub z własnej inicjatywy - przy uwzględnieniu stanowiska komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa działającej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zwanym dalej RZGW Gliwice.
 3. W posiedzeniach Komisji uczestniczą członkowie Komisji, Dyrektor Regionalnego Zarządu lub upoważniony przez niego przedstawiciel, pracownicy komórki właściwej ds. udziału społeczeństwa i inni pracownicy RZGW Gliwice - wyznaczeni przez Dyrektora RZGW Gliwice oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczących Komisji.
 4. Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone do wzięcia udziału w posiedzeniu otrzymują pisemne zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia wraz z przewidzianym porządkiem obrad i innymi materiałami - co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

§6

 1. Opinie Komisji podejmowane są przez Komisje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 2. W głosowaniu biorą udziału wyłącznie członkowie Komisji. W przypadku zarządzenia przez Przewodniczącego głosowania tajnego, komisja skrutacyjna powoływana jest doraźnie - z grona pracowników RZGW Gliwice obecnych na spotkaniu; działa ona pod nadzorem Przewodniczących Komisji lub wyznaczonych przez nich osób.
 3. Przewodniczący ogłaszają wyniki głosowania, które zamieszczone są w protokole posiedzenia.
 4. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku dziennym posiedzenia Przewodniczący Komisji ogłaszają zamknięcie posiedzenia Komisji.
 5. Księgę podejmowanych przez Komisję Uchwał oraz wydawanych opinii prowadzi RZGW Gliwice i zamieszcza treść dokumentów na stronie internetowej.

 

§7


 1. Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane ze środków RZGW Gliwice.
 2. Członkom Komisji zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie i biorącym udział w posiedzeniu przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów oraz diety na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.

 

§8


 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który - po przyjęciu przez Komisję - podpisuje Sekretarz i Przewodniczący. Protokoły przechowywane są w księdze protokołów
 2. Uchwały, opinie i inne dokumenty Komisji podpisane przez Przewodniczącego Komisji - wraz z listą obecności na posiedzeniu i porządkiem dziennym spotkania - stanowią załączniki do protokołów z posiedzenia Komisji.
 3. Księgę opinii i protokołów przechowuje RZGW Gliwice.
 4. Obsługę biurową Komisji zapewnia RZGW Gliwice.
Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.