Drukuj
Kategoria: Strefy ochronne ujęć
Odsłony: 15678

Wymagane dokumenty w przypadku wniosku o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej

 1. Wniosek (2 egzemplarze) o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody zawierający:
  1. uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej,
  2. charakterystykę techniczną ujęcia wody,
  3. propozycję zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej
  4. propozycje granic strefy ochronnej wraz z planem sytuacyjnym uzupełnione o następujące informacje:
   • opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej wraz z podaniem współrzędnych geograficznych punktów charakterystycznych;
   • wielkość powierzchni terenu ochrony pośredniej;
   • lokalizacja tablic informujących o strefie ochronnej;
  5. mapa ewidencji gruntów wraz z wykazem działek objętych terenem ochrony pośredniej (z podaniem takich danych jak: obręb, nr działki).
  6. kopia dokumentu zaświadczającego o prawie własności ujęcia wody;
  7. kopia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej
 2. Dokumentacja hydrogeologiczna.

Teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych wyznacza się na podstawie ustaleń zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych tego ujęcia. Teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych obejmuje obszar zasilania ujęcia wody; jeżeli czas przepływu wody od granicy obszaru zasilania do ujęcia jest dłuższy od 25 lat, strefa ochronna powinna obejmować obszar wyznaczony 25-letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonośnej. Przedkładane dokumentacja winna odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3.10.2005r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1673). Jeżeli warunek ten nie jest dotrzymany należy opracować dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zawierający niezbędne informacje do ustanowienia strefy ochronnej ujęcia. Dodatek ten podlega przyjęciu przez organ administracji geologicznej. W takim przypadku dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej należy dołączyć do wniosku wraz z kopią pisma zatwierdzającego /przyjmującego bez zastrzeżeń dokumentację hydrogeologiczną.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.