Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 1991

Głównym celem przedsięwzięcia pn. "Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II" jest poprawa warunków transportu wodnego na Kanale Gliwickim poprzez zwiększanie przepustowości, poprawę efektywności, zwiększanie bezpieczeństwa ruchu i poprawę niezawodności i działania urządzeń. W ramach inwestycji wykonana będzie przebudowa, rozbudowa oraz remont obiektów składowych śluzy Nowa Wieś, zlokalizowanej w km 7+800 Kanału Gliwickiego oraz śluzy Sławięcice zlokalizowanej w km 15+190 Kanału Gliwickiego.

Preumowa
Przedmiotowy projekt został zamieszczony w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych POIiŚ w ramach trybu pozakonkursowego w dniu 30.06.2016 r. pod pozycją 3.2-22. Z uwagi na złożenie Wniosku o Dofinansowanie w dniu 26.07.2016 r. nie przystąpiono do podpisania Preumowy.

Umowa o Dofinansowanie
Projekt został wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w III osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 "Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego".
Dla realizacji projektu Dyrektor RZGW w Gliwicach, w dniu 20.12.2016 r. podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Instytucją Pośredniczącą, Umowę nr POIS.03.02.00-00-0003/16-00, o dofinansowanie projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II".
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 110 120 668,93 PLN. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020) to 93 602 568,59 PLN.

 

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone.
Więcej