Drukuj
Odsłony: 1849

Informacja w sprawie właściwości organów PGW WP w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (po 1 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne oraz zmian ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) 

1. Określenie właściwego organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP).

Określenie właściwego kompetencyjnie organu PGW WP w postępowaniach ooś jest niezbędne do prawidłowego skierowania wniosku przez organ właściwy do przeprowadzenia postępowania ooś. Właściwość jednostek organizacyjnych PGW WP w postępowaniach ooś określają przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś.

O właściwości tej decydują ustawowe uprawnienia organów PGW WP do wydawania ocen wodnoprawnych, które wynikają z art. 397 ust. 5 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z powyższymi zapisami:

1) dyrektor rzgw PGW WP jest organem właściwym w przypadkach:

a) o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 4 i art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, jeżeli rodzaj przedsięwzięcia lub korzystania z wód, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 ppkt a, c, d ustawy Prawo wodne:

– zalicza się do katalogu przedsięwzięć, instalacji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (określone w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), z uwagi na przypisanie dyrektorowi rzgw PGW WP uprawnień do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519);

– dotyczy pozwoleń wodnoprawnych:

b) o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś tylko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

2) dyrektor zarządu zlewni PGW WP, jest organem właściwym w przypadkach, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 i art. 77 ustawy ooś, jeżeli rodzaj przedsięwzięcia lub korzystania z wód, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne:

– zalicza się do katalogu przedsięwzięć, instalacji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (określone w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych,

– dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód dla pozostałych, nie wymienionych w art. 397 ust. 3 pkt 1 ppkt a), c), d) ustawy Prawo wodne.

 

2. W ramach określonych w ustawie ooś procedur dyrektor rzgw:

a) wydaje w terminie 14 dni opinię do postanowienia określającego zakres raportu oddziaływania na środowisko (art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś), na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia;

b) wydaje w terminie 30 dni postanowienie, w którym:

– uzgadnia, na podstawie raportu oddziaływania przedsięwzięcia, warunki realizacji przedsięwzięcia (art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś),

– odmawia uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia (art. 77 ust. 5a ustawy ooś), jeżeli naruszane są cele środowiskowe, a nie zostaną spełnione przesłanki do derogacji, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy Prawo wodne.

c) przeprowadza procedury ooś, przypisane w pkt. 3 dyrektorowi zarządu zlewni, w przypadkach dotyczących przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych.

 

3. W ramach określonych w ustawie ooś procedur dyrektor zarządu zlewni:

a) wydaje w terminie 14 dni w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

– opinię (w przypadku gdy nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na brak wpływu na stan wód - art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś), z ewentualnym wskazaniem konieczności określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dodatkowych warunków lub wymagań (art. 64 ust. 3a ustawy ooś) lub,

– uzgodnienie w formie postanowienia (w przypadku gdy stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na możliwość naruszenia celów środowiskowych - art. 64 ust. 1c ustawy ooś) wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 64 ust. 3 ustawy ooś);

b)wydaje w terminie 30 dni postanowienie, w którym:

– uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia, jeżeli stwierdził uprzednio potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (art. 77 ust.1 pkt 4 ustawy ooś),

– odmawia uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia (art. 77 ust 5a ustawy ooś), jeżeli naruszane są cele środowiskowe a nie zostaną spełnione przesłanki do derogacji, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy Prawo wodne.


4. W przypadkach gdy obszar przedsięwzięcia wykracza poza właściwość jednego organu, poszczególni dyrektorzy opiniują/uzgadniają indywidualnie odnosząc się do właściwego im obszaru.

W powyższej sytuacji organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien wystąpić o opinie/uzgodnienia do właściwych terytorialnie dyrektorów organów PGW WP

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.