Drukuj
Kategoria: postepowania_administracyjne
Odsłony: 2171

NO/021-P-9/6/15/8021 Gliwice, dnia 04.05.2015 r.


Z A W I A D O M I E N I E
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469)


informuje


o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Wojciecha Klemby - Pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, Zabrze – Katowice – Kraków – odcinek 2: km 1,150-0,000 linii 134 i km 15,100-19,500 linii nr 133, na wykonanie urządzeń wodnych związanych z odwadnianiem układu drogowego, przebudowywanego w związku z budową skrzyżowania dwupoziomowego w km 17,088 na ulicy Bukowskiej w Jaworznie, zlokalizowanych w części na działce nr 112 obręb 22 w Jaworznie, stanowiących tereny zamknięte.


Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne obejmuje swym zakresem wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

- wylotu Wyl16 kanalizacji deszczowej Ø 300 mm do ziemi (projektowanego rowu odwadniającego), zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 22 w m. Jaworzno,

- rowu R3 północno-zachodniego (prawego) o długości 138,69 m, odwadniającego część ul. Bukowskiej, zlokalizowanego na działkach nr 112 obręb 22 oraz nr 145 i nr 146 obręb 89 w m. Jaworzno.Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 22 maja 2015 r. co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które, w przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania, przewiduje się do dnia 8 czerwca 2015 r.,

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.