Drukuj
Kategoria: postepowania_administracyjne
Odsłony: 1820

NO/021-P-20/7/15/14821 Gliwice, dnia 21.08.2015 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych w Katowicach, 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, w imieniu którego działa Pełnomocnik – Pan Karol Ślisiński z BIPROWODMEL Sp. z o. o. z Poznania, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę prawego wału na odcinku od km 1+900 do km 2+454 rzeki Mleczna w m. Bieruń Stary (od nasypu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ciągu ul. Licealnej), zlokalizowanego w części na działkach Skarbu Państwa nr 257/43, nr 258/43 i nr 271/43 arkusz mapy 19 obręb Bieruń Stary, stanowiących tereny zamknięte, w ramach inwestycji:

Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na terenie m. Bieruń Stary w km 1+900 – 4+350 (od mostu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ul. Turyńskiej).

Wnioskowana przebudowa obejmuje przebudowę prawego wału rzeki Mleczna na odcinku o długości 541 m, do parametrów:

- szerokość korony – 4 m,

- nachylenie skarpy odwodnej – 1:2,0,

- nachylenie skarpy odpowietrznej – 1:2,00 – 1:2,25,

- wyniesienie korony względem istniejącego wału – 1,20 – 1,26 m,

- współrzędne geograficzne – początek (km 0+000) N: 50o05’17.55” E: 19o06’01.52” oraz koniec         (km 0+541) N: 50o05’32.57” E: 19o06’08.35”,

wraz z wykonaniem:

- 3 odcinków drenaży przywałowych z PVC DN250 w km 0+006-0+121, w km 0+138-0+0462 i w km                0+143-0+535,

- przebudowy przepustu wałowego nr P_1 w km 0+006 wału o długości L=15,5 m i średnicy DN800,

- przebudowy wylotów kanalizacji deszczowej W_1 w km 0+138 wału i W-2 w km 0+462 wału               o Ø 800 mm.

Informujemy ponadto, że :

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i  wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 7 września 2015 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które, w przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania, przewiduje się do dnia 21 września 2015 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

-  zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod  dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

 

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.