Drukuj
Kategoria: postepowania_administracyjne
Odsłony: 1679

NO/021-P-26/6/15/17103                                                                                   Gliwice, dnia 30.09.2015 r.


Z A W I A D O M I E N I E


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Damian Zgrabczyńskiego - Pełnomocnika Śląskiego Zarządu Melioracji
i  Urządzeń Wodnych w Katowicach, 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, działającego w imieniu Marszałka Województwa
Śląskiego, o wydanie  pozwolenia  wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji:
Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu–Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy
(przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44)
wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy –
odcinek lewostronnego wału rzeki Wisły od km 2+579 do km 3+031 w m. Bieruń - Czarnuchowice,
gm. Bieruń, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie
(od nasypu drogowego przy moście nad Potokiem Goławieckim do mostu w ul. Warszawskiej),
zlokalizowany w części na działkach Skarbu Państwa nr 140/105, nr 113 i nr 388/104 obręb 0001 Bieruń Nowy,
stanowiących tereny zamknięte.


Wnioskowana przebudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły od km 2+579 do km 3+031 obejmuje
przebudowę  lewego wału na odcinku o długości 452 m, do parametrów:
- szerokość korony – 4 m,
- nachylenie skarpy odwodnej – 1:1,5 – 1:3,0,
- nachylenie skarpy odpowietrznej – 1:2,25 – 1:5,00,
- o współrzędnych geograficznych –
początku (km 2+579) N: 50o04’03.14”  E: 19o11’50.89” oraz    końca (km 3+031) N: 50o03’54.93” E:          19o11’36.70”,

wraz z wykonaniem:
- przebudowy przepustu wałowego  P7 w km 2+678.6 wału (po przebudowie) o długości L=25,6 m i średnicy    DN800,
- przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej P8 w km 2+999.7 wału (po przebudowie) o średnicy Ø 800 mm,
- przebudowy zjazdu wałowego Z11 w km 2+600 wału, na skarpie odwodnej, o długości L=48 m.


Informujemy ponadto, że :
- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i  wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 15 października 2015 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które, w przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania, przewiduje się do dnia 27 października 2015 r.,
- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu,  tj. w RZGW  w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego
(pokój nr 315, tel. 32 7774928),
- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania ww.obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.