Drukuj
Kategoria: postepowania_administracyjne
Odsłony: 1849

NO/021-P-3/5/16/5198 Gliwice, dnia 16.03.2016 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6, ust. 7a i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych w Katowicach, 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, w imieniu którego działa Pełnomocnik - Pan Bogdan Biel z Ośrodka Usług Inżynierskich „STAAND” Sp. z o. o. z Krakowa - o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji: Przebudowa oraz nadbudowa obwałowań cieku Iłownica, gm. Czechowice- Dziedzice, zlokalizowanych w części na działkach Skarbu Państwa nr 875/4, 875/6, 878/7, 878/8, 878/9, 879/7, 879/8, 885/7, 885/9, 1086/4, 1092/2, 1341/2, 1357/30 obręb Dziedzice oraz nr 2652/1 obręb Zabrzeg, m. Czechowice-Dziedzice, stanowiących tereny zamknięte.

Wnioskowana przebudowa obejmuje:

1) przebudowę wału lewego cieku Iłownica - Odcinek I (WL I), polegającą na podwyższeniu wału materiałem ziemnym o 0,4 – 1,0 m w km 0+102 (km rzeki 0+210) do km 1+397 (km rzeki 1+490) z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej, przepustów, przejazdów oraz z przebudową istniejących urządzeń, w tym przepustów i zjazdów;

2) przebudowę wału lewego cieku Iłownica – Odcinek II (WL II), polegającą na rozebraniu istniejącego wału i jego odbudowie w km 1+397 (km rzeki 1+750) do km 2+810 (km rzeki 3+150) z wykonaniem zjazdów, drenaży typu francuskiego, rowów oraz z przebudową istniejących urządzeń, w tym przepustów i zjazdów,


3) przebudowę wału prawego cieku Iłownica – Odcinek III (WP III), polegającą na podwyższeniu wału materiałem ziemnym o 0,2 – 1,0 m w km 0+000 (km rzeki 0+000) do km 1+534 (km rzeki 1+490), a w km 0+945 do km 1+142 murem żelbetowym, z wykonaniem przepustów, zjazdów, przesłony przeciwfiltracyjnej, drenaży typu francuskiego, rowu oraz z przebudową istniejących urządzeń, w tym przepustów i zjazdów,


4) przebudowę wału prawego cieku Iłownica – Odcinek IV (WP IV), polegającą na wykonaniu w km 1+534 (km rzeki 1+707) do km 1+881 muru żelbetowego, a w km 1+881 do km 2+761 (km rzeki 2+749) wału ziemnego, z  wykonaniem przepustów, zjazdów, przesłony przeciwfiltracyjnej, drenaży typu francuskiego, rowu oraz z przebudową istniejących urządzeń, w tym zjazdów i przepustów,


5) przebudowę koryta rzeki Iłownica, poprzez ubezpieczenie dna i skarp narzutem kamiennym w km 0+078 do km 0+095, wykonanie rampy w formie bystrza kamiennego w km 0+095 do km 0+158, ubezpieczenie brzegów matą przeciwerozyjną, materacami siatkowo-kamiennymi, wykonanie gurtów stabilizujących dno, przebudowy stopnia, a także z wykonaniem elementów habitatowych (z narzutu kamiennego i głazów, w km 0+165, km 0+274, km 0+410, km 0+505, km 0+607, km 0+696, km 0+796, km 0+907, km 1+000, km 1+052, km 1+155, 1+301, 1+387, km 1+478) oraz przebudowy ujęcia wody i posterunku wodowskazowego,

6) przebudowę węzła wodnego: Iłownica - ujście Wapienicy - ujście potoku Czechowickiego, poprzez ubezpieczenie brzegów koszami siatkowo-kamiennymi,

7) przebudowę prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały: linii telekomunikacyjnych, linii energetycznych oraz rurociągów (gazowych i wodociągowych).

Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 11 kwietnia 2016 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 22 kwietnia 2016 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.