Drukuj
Kategoria: postepowania_administracyjne
Odsłony: 2193

 

NO/021-P-10/10/16/12400 Gliwice, dnia 05.07.2016 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Pawła Młynka – Pełnomocnika Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., 40-022 Katowice, ul. Damrota 16-18 do reprezentowania Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji: Regulacja Potoku Ławeckiego w związku z projektowaną modernizacją przepompowni przy ul. Plebiscytowej w Mysłowicach, zlokalizowanych w części na działce Skarbu Państwa nr 490/70 obręb Wesoła, jedn. ewid. Mysłowice M., woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte.

Wnioskowane wykonanie urządzeń wodnych obejmuje przebudowę koryta cieku Ławeckiego w  Mysłowicach  od km  6+304 (most drogowy  w ul. Kasprowicza)  do km 8+127  (wlot przepustu

N-20) -

-  o parametrach: szerokość w dnie 3,0 m, nachylenie skarp 1:2,

- z zabezpieczeniem skarp kiszkami faszynowymi o średnicy Ø 20 cm (w stopie skarpy), darniną (pasem 2,5 m) oraz poprzez obsiew mieszanką traw,

- z wykonaniem progów z narzutu kamiennego (5 szt.) oraz gurtów drewnianych (7 szt.), przebudową przepustów w km 6+517, w km 7+127 i w km 7+891, wylotów rurociągów DN800 w km 7+722 i DN400 w km 7+528 oraz wylotów rowów w km 6+430, w km 7+478, w km 7+550, w km 7+563, w km 7+579 i w km 7+598.

Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 4 sierpnia 2016 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 17 sierpnia 2016 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.