Drukuj
Kategoria: postepowania_administracyjne
Odsłony: 1861

 

NO/021-P-10/10/16/12400 Gliwice, dnia 05.07.2016 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Pawła Młynka – Pełnomocnika Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., 40-022 Katowice, ul. Damrota 16-18 do reprezentowania Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji: Regulacja Potoku Ławeckiego w związku z projektowaną modernizacją przepompowni przy ul. Plebiscytowej w Mysłowicach, zlokalizowanych w części na działce Skarbu Państwa nr 490/70 obręb Wesoła, jedn. ewid. Mysłowice M., woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte.

Wnioskowane wykonanie urządzeń wodnych obejmuje przebudowę koryta cieku Ławeckiego w  Mysłowicach  od km  6+304 (most drogowy  w ul. Kasprowicza)  do km 8+127  (wlot przepustu

N-20) -

-  o parametrach: szerokość w dnie 3,0 m, nachylenie skarp 1:2,

- z zabezpieczeniem skarp kiszkami faszynowymi o średnicy Ø 20 cm (w stopie skarpy), darniną (pasem 2,5 m) oraz poprzez obsiew mieszanką traw,

- z wykonaniem progów z narzutu kamiennego (5 szt.) oraz gurtów drewnianych (7 szt.), przebudową przepustów w km 6+517, w km 7+127 i w km 7+891, wylotów rurociągów DN800 w km 7+722 i DN400 w km 7+528 oraz wylotów rowów w km 6+430, w km 7+478, w km 7+550, w km 7+563, w km 7+579 i w km 7+598.

Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 4 sierpnia 2016 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 17 sierpnia 2016 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.