Drukuj
Kategoria: postepowania_administracyjne
Odsłony: 1391

 

NO/021-P-21/5/16/20626 Gliwice, dnia 3 listopada 2016 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

 

informuje

 

 

o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Bieruń, działającej przez Pełnomocnika Pana Marcina Kalisza z Biura Projektów Melioracji i Inżynierii Środowiska „Biprowodmel” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (wniosek z dnia 5 września 2016 r., przekazany wg kompetencji przez Marszałka Województwa Śląskiego przy piśmie z dnia 20 września 2016 r., uzupełniony przy piśmie z dnia 17 października 2016 r.), o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (obejmujące również ich likwidację i przebudowę), zlokalizowanych w części na działce Skarbu Państwa nr 285/62 obręb 0002 Bieruń Stary, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte, w ramach inwestycji: „Budowa wału przeciwpowodziowego lewego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku cieku Stawowego, zamknięcie (zarurowanie) koryta na odcinku od ul. Krakowskiej w Bieruniu z przebudową rurociągów tłocznych z pompowni odwadniających z uwzględnieniem wpływów eksploatacji górniczej” .

 

 

Wnioskowane wykonanie urządzeń wodnych obejmuje:

 

- przebudowę koryta cieku Stawowy poprzez jego zarurowanie rurociągiem o średnicy DN1400 na długości ok. 633 m, tj. na odcinku od ujścia do rzeki Mlecznej do wylotów rurociągów tłocznych KWK „Piast” i KWK „Ziemowit” z pompowni odwadniających tereny bezodpływowe dalszej części zlewni Stawowego, wraz z  wykonaniem drenażu odprowadzającego wody gruntowe do projektowanego rurociągu,

 

- przebudowę wylotów ww. rurociągów tłocznych i wylotów kanalizacji deszczowych, a także prowadzonej przez wody Stawowego kładki dla pieszych oraz linii energetycznej.

 

 

Informujemy ponadto, że:

 

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 16 listopada 2016 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 30 listopada 2016 r.,

 

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

 

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.