Drukuj
Kategoria: postepowania_administracyjne
Odsłony: 602

Gliwice, dnia 29.05.2017 r.

NO/021-P-6/5/17/10074

 Z A W I A D O M I E N I E

                 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6, art. 127 ust. 7c i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), w związku z postanowieniem Nr 99/2017 Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 17 maja 2017 r.,

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 50-950 Wrocław, ul. C. K. Norwida 34, działającego przez Pełnomocnika - Panią Lilę Mikłaszewicz, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą techniczną, w ramach zadania inwestycyjnego:

Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego regulacji rzeki Bóbr

w km 243+200 (most kolejowy) ÷ 249+750 (ujście pot. Lesk)

w miejscowości Marciszów

(pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie),

 zlokalizowanych w części na działkach Skarbu Państwa nr 198/13 i nr 483 AM-4 obręb 0003 Marciszów, jedn. ewid. Marciszów, pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie, stanowiących tereny zamknięte.

Wnioskowane wykonanie urządzeń wodnych w km 243+200 – 249+759 rzeki Bóbr obejmuje m.in.:

- odcinkowe umocnienie rzeki Bóbr w obrębie budowli komunikacyjnych oraz poprzez odcinkowe wykonanie murów brzegowych i narzutów kamiennych,

- przebudowę jazu stałego w km 244+202,

- wykonanie budowli dennych w postaci gurtów z narzutu kamiennego (15 szt.),

- odcinkową rozbiórkę i remont istniejących murów kamiennych,

- przebudowę ujściowych odcinków rowów (20 szt.),

- likwidację odsypiska rumowiska na ujściu potoku Lesk do rzeki Bóbr,

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w korycie rzeki, tj. sieci wodociągowych, sieci teletechnicznych i wylotów sieci kanalizacyjnych,

- wykonanie odcinkowych przeciwpowodziowych wałów dolinowych (7 szt.) z dwoma przepustami oraz przekroczeniami sieciami wodociągowymi i kablowymi,

- wykonanie odcinkowych murów dolinowych (14 szt.) wraz z przepustem oraz przekroczeniami sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, teletechnicznymi i elektroenergetycznymi.

 

   Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 10 lipca 2017 r.,

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928);

Operat wodnoprawny znajduje się do wglądu również w Dziale Orzecznictwa Wodnoprawnego RZGW we Wrocławiu przy ul. C. K. Norwida 34 (tel. 71/ 3963431, 3963421);

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić niniejszy organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;

- zgodnie z art. 40 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mającą siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, zgodnie z § 5 – w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, przy czym strona posiada możliwość złożenia odpowiedzi na niniejsze pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie;

- zgodnie z art. 33 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zgodnie z § 1 pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu, a zgodnie z § 2a pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.