Drukuj
Kategoria: postepowania_administracyjne
Odsłony: 999

Gliwice, dnia 28 czerwca 2017 r.

NO/021-P-9/11/17/12413                
                           
                                      Z A W I A D O M I E N I E
    
  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),
                                              informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 2 czerwca 2017 r. (przekazany wg kompetencji przez Starostę Raciborskiego – wpływ do RZGW w Gliwicach w dniu 20 czerwca 2017 r.) Polskich Kolei Państwowych S.A., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142A, w imieniu których działają Pełnomocnicy: Pani Jolanta Michalska i Pan Jarosław Padlowski z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, 40-012 Katowice, ul. Dworcowa 3, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych, tj. studni nr 1a i nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych PKP S.A. w Raciborzu, odbywającą się na działce Skarbu Państwa nr 477/53 obręb Studzienna, jedn. ewid. Racibórz, powiat raciborski, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte.
Obowiązek przedmiotowej likwidacji został nałożony decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 13 lipca 2013 r. znak NO/021-P-17/4/15/12444, którą stwierdzono wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. znak ŚR-I-6811/19/05, PKP CARGO S.A., którego następcą prawnym jest PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych ujęcia, składającego się z ww. studni podstawowej nr 2 i studni awaryjnej nr 1a, znajdującego się na terenie PKP S.A. w Raciborzu.
Wnioskowana likwidacja studni zostanie przeprowadzona w oparciu o zatwierdzony przez Starostę Raciborskiego  „Projekt robót geologicznych likwidacji studni nr 1a i nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych PKP S.A. w Raciborzu” (postępowanie w toku).

     Informujemy ponadto, że:
- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 14 lipca 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 26 lipca 2017 r.;
- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928);
- zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;
- zgodnie z art. 40 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi, a jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.