Drukuj
Kategoria: postepowania_administracyjne
Odsłony: 498

NO/021-P-7/8/17/13156

Gliwice, dnia 11 lipca 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2017 r. poz. 935),) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 15 maja 2017 r. (przekazany przez Starostę Mikołowskiego w dniu 25 maja 2017 r. i uzupełniony ostatecznie w dniu 10 lipca 2017 r.) Pana Milana Sternika – Pełnomocnika Gminy Wyry, 43-175 Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania: Przebudowa ulicy Dąbrowszczaków (bocznej) w Wyrach (powiat mikołowski) na:

1) wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

- wylotu W1 Ø 400 mm kanalizacji deszczowej do rowu R1,

- rowu R1 o przekroju trapezowym, długości ok. 134 m i wymiarach: szerokość dna b=0,5 m, nachylenie skarp 1:1,5, głębokość H=0,5 m do 1,0 m, z wylotem W2 do rowu R2, zlokalizowanego wzdłuż linii kolejowej nr 169 Tychy – Orzesze Jaśkowice,

- przebudowy (rewitalizacji) rowu R2 na długości ok. 108 m, zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa nr 154/85 obręb Wyry, jedn. ewid. Wyry, pow. mikołowski, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte,

2) szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie poprzez rów R1 wylotem W2 do ziemi (rowu R2) wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z kanalizacji deszczowej rowem R1 w ilości Qmax=54,2 l/s.

Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 27 lipca 2017 r. co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 9 sierpnia 2017 r.;

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928);

- zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.