Drukuj
Kategoria: postepowania_administracyjne
Odsłony: 614

NO/021-P-7/8/17/13156

Gliwice, dnia 11 lipca 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2017 r. poz. 935),) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 15 maja 2017 r. (przekazany przez Starostę Mikołowskiego w dniu 25 maja 2017 r. i uzupełniony ostatecznie w dniu 10 lipca 2017 r.) Pana Milana Sternika – Pełnomocnika Gminy Wyry, 43-175 Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania: Przebudowa ulicy Dąbrowszczaków (bocznej) w Wyrach (powiat mikołowski) na:

1) wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

- wylotu W1 Ø 400 mm kanalizacji deszczowej do rowu R1,

- rowu R1 o przekroju trapezowym, długości ok. 134 m i wymiarach: szerokość dna b=0,5 m, nachylenie skarp 1:1,5, głębokość H=0,5 m do 1,0 m, z wylotem W2 do rowu R2, zlokalizowanego wzdłuż linii kolejowej nr 169 Tychy – Orzesze Jaśkowice,

- przebudowy (rewitalizacji) rowu R2 na długości ok. 108 m, zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa nr 154/85 obręb Wyry, jedn. ewid. Wyry, pow. mikołowski, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte,

2) szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie poprzez rów R1 wylotem W2 do ziemi (rowu R2) wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z kanalizacji deszczowej rowem R1 w ilości Qmax=54,2 l/s.

Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 27 lipca 2017 r. co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 9 sierpnia 2017 r.;

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928);

- zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.