banerek

Porozumienie o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennictwa w Katowicach

Dnia 29 marca 2011 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennictwa w Katowicach płk. Mirosławem Gawronem a Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach mgr inż. Arturem R. Wójcikiem dotyczącego zatrudnienia skazanych do prac związanych z gospodarką wodną. Porozumienie jest konsekwencją podpisanego w dniu 24 marca 2011 r. porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej a Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej. Skazani zatrudnieni będą przy pracach związanych z gospodarką wodną na terenie RZGW Gliwice: - prace porządkowo- konserwacyjne, - wycinka drzew i zakrzaczeń, - usuwania skutków szkód powodziowych.

„DZIEŃ WODY 2011 - Woda dla miast”

SPOTKANIE EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCAMI I DZIEĆMI
Przedszkole Publiczne w Toszku

Na zaproszenie Dyrekcji Publicznego Przedszkola w Toszku w dniu 24 marca 2011 r. placówkę odwiedziła przedstawicielka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pani Ksenia Starzec-Wiśniewska /kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych/.

Dzieci wysłuchały pogadanki na temat znaczenia wody w przyrodzie i w życiu człowieka. Szczególnie zaakcentowane zostały zagadnienia z zakresu ochrony zasobów wodnych i środowiska naturalnego.

Młodzi słuchacze byli aktywnymi uczestnikami dyskusji i chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na tematy z zakresu zagadnień związanych z wodą. Uwaga młodego audytorium została skierowana także na naczelne hasło Dnia Wody 2011 czyli problematykę zapewnienia WODY DLA MIAST.

Projekt PREPARED rozpoczął się w styczniu 2010 r. Celem projektu jest potwierdzenie możliwości dostosowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz doprowadzenia i oczyszczania ścieków do przewidywanych efektów zmian klimatu.

 

W projekcie uczestniczy 15 przedsiębiorstw / miast i 20 jednostek naukowych (uniwersytety, instytuty naukowo-badawcze), reprezentujących 12 wymienionych niżej krajów z Europy i nie tylko: Dania (Aarhus), Hiszpania (Barcelona), Niemcy (Berlin), Holandia (Eindhoven), Włochy (Genua), Turcja (Istambuł), Polska (Gliwice), Portugalia (Lizbona), Francja (Lyon), Australia (Melbourne), Norwegia (Oslo), Krym (Symferopol), USA (Seattle), Wielka Brytania (Walia).

W dniu 22 lutego 2011 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań, których celem jest koordynacja prac przygotowawczych do budowy, realizowanego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry, Zbiornika Racibórz.

W związku zapisem art. 21 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r., Nr 32, poz. 159) informujemy, że strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r. wygasają z dniem 31 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym w celu ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody należy złożyć wniosek zgodny z art. 58 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) do Dyrektora RZGW. W przypadku braku ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody mocą rozporządzenia Dyrektora RZGW ustanowione decyzjami administracyjnymi strefy ochronne ujęć wód stracą moc prawną.

SPOTKANIE RAD DORZECZA
MAŁEJ WISŁY I GÓRNEJ ODRY

W dniu 8 lutego 2011r. w ośrodku „Trojak” w Mysłowicach odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry z udziałem Prezydiów Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie.
1
W spotkaniu wzięli udział członkowie Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry, Prezydium Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie oraz gospodarze spotkania:
Pan mgr inż. Edward Lasok /Prezydent Miasta Mysłowic/, Pan mgr Zdzisław Krupiński /Wiceprezes Zarządu MPWiK Sp. z o. o. w Mysłowicach/, Pan mgr inż. Bogumił Kowalski /Przewodniczący Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o. o. w Mysłowiach/.

Celem spotkania było stworzenie możliwości przeprowadzenia dyskusji i swobodnej wymiany zdań na temat: „Przemszy – zapomnianej królowej środkowoeuropejskich rzek”, którego autorem był Pan dr hab. Mariusz Rzętała /Wydział Nauk o Ziemi UŚ/.
Podczas spotkania przedstawiono również inne, bardzo interesujące i bogato merytorycznie prezentacje tj.:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) jako jednostka odpowiedzialna za wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej jest zobligowana do prowadzenia i inicjowania działań mających na celu kształtowanie właściwych postaw w odniesieniu do korzystania ze środowiska naturalnego. Problematyka szeroko rozumianego gospodarowania wodą spotyka się z pobieżnym zainteresowaniem ze strony społeczeństwa i mediów. Najczęściej temat ten porusza się przy okazji protestów ekologów odnośnie do planowanych inwestycji lub też gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Gliwice 28-01-2011

W siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zostało podpisane porozumienie pomiędzy RZGW Gliwice a Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym Policji w Katowicach.

Informujemy, iż od dnia 1 lutego 2011 r. istnieje możliwość
zgłaszania kandydatów
do Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry
kadencji 2011-2015

UWAGA!

Z dniem 17 października 2011 r. wygasają mandaty członków Rad GWRW MW i GO II kadencji /2007-2011/.

Zabrze 13-01-2011

Z okazji obchodów jubileuszu 50-lecia Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu odbyły się uroczystości,

w ramach których na ręce przedstawicieli instytucji współpracujących z Instytutem złożone zostały podziękowania za wieloletnią współpracę. Reprezentującego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach mgr inż. Artura R. Wójcika /Dyrektora RZGW Gliwice/ uhonorowano podziękowaniami i pamiątkowym medalem okolicznościowym. Dyrektor Instytutu Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska w słowach „Podziękowania” w szczególności podkreśliła wspólne wysiłki podejmowane w ramach prac na rzecz poprawy stanu środowiska. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu to najstarsza polska placówka naukowa prowadząca kompleksowe badania podstawowe i stosowane z zakresu ochrony oraz inżynierii środowiska. Placówka została powołana do życia w styczniu 1961 r. jako: Zakład Badań Naukowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego PAN. Od maja 1975 r. placówka działa w randze Instytutu. Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska kieruje Instytutem od listopada 2001 r. Pracownicy Instytutu wnieśli znaczący wkład w tworzenie podstaw inżynierii środowiska i zdefiniowania jej jako nowej dyscypliny wiedzy /II Kongres Nauki Polskiej w 1973 r./.