Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 12005

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) jest jedną z funkcjonujących w Europie międzynarodowych komisji zajmujących się problematyką rzek i jezior, których zlewnie leżą na obszarze więcej niż jednego państwa. Została ona powołana na podstawie Umowy podpisanej we Wrocławiu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Wspólnotą Europejską w dniu 11 kwietnia 1996 r. Umowa weszła w życie po ratyfikacji w dniu 26 kwietnia 1999 r. Sekretariat MKOOpZ ma swą siedzibę we Wrocławiu.

 


Do podstawowych celów MKOOpZ należy między innymi koordynacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w dorzeczu Odry. Praca MKOOpZ odbywa się w grupach roboczych, złożonych ze specjalistów, powołanych przez kraje będące stronami umowy. Grupy te opracowują programy działań dla osiągnięcia określonych celów, które następnie Komisja przedkłada Stronom Umowy w formie projektów i zaleceń.
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. zwana dalej Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. W RDW zostały sformułowane spójne regulacje prawne, będące podstawą zrównoważonego gospodarowania wodą. Celem społecznym wynikającym z RDW jest w szczególności zapewnienie ludziom wody do spożycia o dobrej jakości. Istotnym aspektem przy realizacji tego celu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw społecznych przyjaznych środowisku poprzez dostęp szerokiej reprezentacji społeczeństwa do informacji na temat wdrażania RDW i dokumentów opracowywanych w związku z tym wdrażaniem, m.in. związanych z procesem planowania w gospodarowaniu wodami w dorzeczu zarówno na etapie ich przygotowania, jak i weryfikacji oraz aktualizacji.
W związku z tym Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza w art. 14 obowiązek informowania i angażowania szeroko rozumianego społeczeństwa w proces wdrażania jej postanowień. W szczególności Kraje Członkowskie mają obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej i planów gospodarowania wodami opracowywanych dla obszarów dorzeczy.
Zaangażowanie społeczeństwa w sprawy zarządzania gospodarką wodną przyczynią się do dokładnej identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej w danym obszarze dorzecza i doboru odpowiednich działań naprawczych służących ochronie i poprawie stanu jakościowego i ilościowego wód.

 

Zgodnie z art. 13 RDW , w przypadku międzynarodowego obszaru dorzecza leżącego całkowicie na terenie Wspólnoty, Państwa Członkowskie zapewniają koordynację w celu stworzenia jednego planu gospodarowania wodami w dorzeczu.

Przebieg konsultacji społecznych

Zgodnie z przepisami prawnymi konsultacje społeczne w ramach prowadzenia prac planistycznych odbywać się będą w trzech następujących po sobie etapach:

- od dnia 22 grudnia 2006 r. do 22 czerwca 2007 r:
Udostępnienie do konsultacji społecznych harmonogramu koordynacji prac krajowych w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry

- od dnia 22 grudnia 2007 r. do 22 czerwca 2008 r:
Udostępnienie do konsultacji społecznych przeglądu najistotniejszych transgranicznych problemów gospodarki wodnej w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry

- od dnia 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r:
Udostępnienie do publicznych konsultacji projektów planów gospodarowania wodami w ramach Międzynarodowego planu gospodarowania wodami

Harmonogram koordynacji prac krajowych w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry przygotowany został na podstawie krajowych harmonogramów stron: polskiej, czeskiej i niemieckiej.

Konsultacje społeczne harmonogramu koordynacji prac krajowych w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry odbywać się będą przy wykorzystaniu dostępnych środków medialnych. Zostanie on zamieszczony na stronach internetowych MKOOpZ, regionalnych zarządów gospodarki wodnej w dorzeczu Odry do publicznej wiadomości.

Zgłoszone podczas konsultacji uwagi będą zbierane, analizowane i uwzględniane w miarę możliwości. Po zakończeniu całego procesu opracowane zostanie sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, ich wyników i sposobu wykorzystania uwag.

Harmonogram Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry - do pobrania

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.