Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 12414

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka  powodziowego i zarządzania nim z 23 października 2007 r. wchodzi w życie

 

 

Od 26 listopada 2007 roku  zaczęła obowiązywać dyrektywa powodziowa, która jest ważnym uzupełnieniem legislacji  UE dotyczącej wody. Dyrektywa jest w pełni spójna z Ramową Dyrektywą Wodną  (RDW) i obejmuje wszelkie typy powodzi: związane z rzekami i jeziorami, występujące na obszarach miejskich i w strefach przybrzeżnych, czy wreszcie spowodowane gwałtownymi burzami  czy tsunami.

Nadrzędnym celem dyrektywy jest ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie  następstw powodzi w państwach  Unii Europejskiej.

Stavros Dimas, Komisarz  ds Środowiska stwierdził, iż dla państw członkowskich ważne jest zapobieganie występowaniu powodzi oraz ochrona  obszarów, które mogą  ucierpieć na skutek powodzi. Kluczowe znaczenie ma także przygotowanie obywateli jak należy sobie radzić w przypadku wystąpienia powodzi. Nowa legislacja (dyrektywa powodziowa)  obliguje państwa członkowskie do  oceny ryzyka powodziowego, informowania obywateli na potencjalnie zagrożonych obszarach oraz zaangażowania społeczeństwa w proces planowania

 

 

Wdrażanie dyrektywy w krajach członkowskich będzie  przebiegało w trzech etapach:

 

 

W dłuższej perspektywie czasowej, oszacowania ryzyka  powodziowego będą modyfikowane i dostosowywane do zmieniających się warunków w  obszarach dorzeczy, również tych związanych ze zmianą klimatu czy częstością  występowania powodzi. 

Ważnym aspektem tej dyrektywy jest udział społeczeństwa  oraz przejrzystość postępowania. Państwa członkowskie są zobowiązane do  publicznego udostępnienia ocen ryzyka i zagrożenia powodziowego oraz planów  zarządzania ryzykiem powodziowym. Przygotowywanie planów zarządzania  powodziowego powinno być skoordynowane z udziałem społeczeństwa w planach zarządzania  obszarami dorzecza zgodnie z RDW.

W wymiarze międzynarodowym, państwa członkowskie są  zobowiązane do skoordynowania działań w obrębie międzynarodowych obszarów  dorzecza pomiędzy państwami członkowskimi UE, jak też z krajami ościennymi.

 

Materiały źródłowe:

Dyrektywa 2007/60/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i  zarządzania nim z 23 października  2007 r. (Official Journal L 288,  6.11.2007, str.27).

Environment: Directive on flood risk management comes  into force. Informacja prasowa Komisji Europejskiej:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1766&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

A new EU floods directive. Strony Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm

 

Europolitics,  nr 3421, 27/11/2007 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.