banerek

Wilby RL, Orr HG, Hedger M, Forrow D, Blackmore M. Risks posed by climate change to the delivery of Water Framework Directive objectives in the UK. Environment International, 2006; 32: 1043-55

Wielka Brytania – podnoszący się poziom morza zwiększy zagrożenie powodziami w obszarach przybrzeżnych

Brytyjskie stowarzyszenie ubezpieczycieli ostrzega, że ‘wysoce prawdopodobne’ podwyższenie poziomu morza o ok. 40 cm do roku 2040 może pociągnąć za sobą ogromne koszty szkód związanych z powodziami oraz może stanowić zagrożenie dla życia ludzi. Wskazuje na potrzebę zwiększenia budżetu dla zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej w najbardziej zagrożonych terenach.

Więcej...
W opinii brytyjskiej Agencji Środowiska, powodzie mogą kosztować właścicieli domów 30 razy więcej niż włamania. Mimo to większość ludzi zagrożonych powodziami nie czyni nic, aby chronić swą własność. Ponad 9% domostw w Anglii i Walii znajduje się na terenach zagrożonych powodziami, a wartość domów, dóbr i ziemi szacowana jest na ponad 237 miliardów funtów. Mimo to, większość ludzi (79%) mieszkających na tych terenach nie jest nawet świadoma zagrożenia powodziowego. Agencja Środowiska oferuje bezpłatny serwis ostrzegający przed powodziami, ale jedynie ok. 10% ludzi mieszkających na terenach zagrożonych powodziami z niego korzysta.
Ważnym elementem jest świadomość i stosowne działania ze strony właścicieli domów położonych na zagrożonych terenach. Pierwszym etapem jest uzyskanie informacji, czy dom położony jest na obszarze zagrożonym powodziami, następnie zabezpieczenie i ubezpieczenie własności przed powodzią, jak też nauczenie się, jak reagować na alerty ostrzegające przed powodzią. Szacuje się, że takie działania mogą w Wielkiej Brytanii zredukować koszty związane z powodzią o blisko 1/3. Co nie mniej ważne, świadomość jak działać w obliczu zagrożenia może znacznie zmniejszyć skutki emocjonalne takiego wydarzenia.
W styczniu 2007 brytyjskie ministerstwo środowiska (DEFRA) ogłosiło nowy program o wartości ok. 1,5 miliarda funtów dla poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla ochrony przeciwpowodziowej w rejonach przybrzeżnych. Realizowanych będzie sześć projektów pilotowych, obejmujących m. in. nasadzenia drzew na (zasolonych) przybrzeżnych terenach zalewowych, czy angażowanie społeczności lokalnych w działania zmierzające do hamowania erozji brzegowej.

Materiały źródłowe:
Edie News – wydania z 07/11/2006, 16/11/2006, 12/01/2007. http://www.edie.net/news
Euopean Water Management News 2/11/2006 http://www.nwp.nl/ewmn
Association of British Insurers. Coastal flood risk – thinking for tomorrow, acting today. Summary report. (Raport Brytyjskiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli ‘Myśląc o jutrze, działając dziś’).