banerek

Praktyka i wyzwania w powtórnym wykorzystaniu ścieków

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi zgodnie z RDW powinno sprzyjać działaniom dla upowszechniania powtórnego wykorzystania cieków komunalnych, zarówno w kontekście ponownego wykorzystania tych wód, jak i zmniejszania obciążeń dla środowiska. Dokonany ostatnio przegląd literatury europejskiej na temat technologii zagospodarowania ścieków i ich powtórnego wykorzystywania wskazuje, że wypracowanie wspólnych wytycznych opartych na instrumentach ekonomicznych, połączone z lepszym przepływem informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami, może przyczynić się do lepszego zagospodarowania ścieków i ich powtórnego wykorzystywania.

Więcej....
Komisja Europejska potwierdza konieczność lepszego zagospodarowywania ścieków i ich powtórnego wykorzystywania, oraz wsparcia dla tych zagadnień w realizowanych projektach.
W projekcie AQUAREC realizowanym w ramach Piątego Ramowego Programu Badawczego Komisji Europejskiej dokonano przeglądu dotychczasowych praktyk w zakresie wykorzystywania ścieków. Wnioski z tej pracy to:
Praktyki powtórnego wykorzystywania ścieków są stosowane aktualnie w Europie w bardzo ograniczonym zakresie.
Poprawa w zakresie zwiększonego wykorzystywanie unieszkodliwionych ścieków jest możliwa przy:

  • wprowadzeniu bardziej kompleksowych rozwiązań prawnych, takich jak RDW,
  • zharmonizowaniu rozwiązań prawnych w krajach członkowskich,
  • współpracy pomiędzy zainteresowanymi użytkownikami, przy zastosowaniu finansowego wsparcia dla zalecanych rozwiązań,
  • wypracowaniu unijnych metod finansowego wspierania dla inicjatyw związanych z powtórnym wykorzystywaniem ścieków,
  • zwiększenie zaufania i wiarygodności pomiędzy zainteresowanymi stronami, zwłaszcza przez przekazywanie spójnych, czytelnych i wiarygodnych informacji wspierających przyjmowanie odpowiednich rozwiązań kontrolnych.

Materiały źródłowe:
Science for Environment Policy, DG ENV News Alert Service, numer 15, marzec 2006
Bixio D, Thoeye C, de Koning J, Joksimovic D, Savic D, Wintgens T, Melin T. Wastewater reuse in Europe. Desalination 2006; 187: 89-101. Artykuł dostępny na stronie: http://www.desline.com/articoli/6960.pdf
Informacje o projekcie AQUAREC dostępne na stronie: http://www.aquarec.org