banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gliwice.rzgw.gov.pl
Gliwice: Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu
Numer ogłoszenia: 133240 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach , ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 7774926, faks 32 7774999.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.rzgw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: administracja rządowa niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu . obejmujących: ok. 29 tys. litrów benzyny bezołowiowej Pb-95; ok. 37 tys. litrów oleju napędowego ON. Przedmiot zamówienia obejmuje: - zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętu zamawiającego - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z jednostkami terenowymi w autoryzowanych stacjach paliw na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji w województwach śląskim i opolskim, zgodnie z Wykazem adresowym (zał. nr 1 do SIWZ), - zakup paliw będzie dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie identyfikacyjnych magnetycznych kart paliwowych, poprzez sukcesywne tankowanie na stacjach do zbiorników pojazdów służbowych oraz do kanistrów lub beczek dla sprzętu z silnikami spalinowymi w miarę zapotrzebowania zamawiającego, - wybrany wykonawca zobowiązany będzie do sprzedaży paliw płynnych spełniających wymagania jakościowe, według cen detalicznych obowiązujących w dniu zakupu paliwa w danej stacji paliw oraz do prowadzenia dokumentacji każdorazowego zakupu paliwa z uwzględnieniem: miejsca tankowania, daty, numeru karty płatniczej, ilości i rodzaju tankowanego paliwa w dniu zakupu paliwa oraz jego wartości, - benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.1058) , - podane ilości paliw są wielkościami orientacyjnymi, a ich dostawa będzie realizowana wg bieżących potrzeb - maksymalnie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Lokalizacja: RZGW Gliwice, ul. Sienkiewicza 2 oraz jednostki terenowe w: Raciborzu, Kędzierzynie - Koźlu, Pszczynie, Bielsku - Białej, Skoczowie, Wiśle-Czarne, Kuźnicy Warężyńskiej, Przeczycach i Śluzy Kanału Gliwickiego..
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.07.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają stosowne uprawnienia tj. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 ze zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.). Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów zawartych w ofercie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.


III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy oświadczą że: 1) dysponują siecią stacji paliw na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji w województwach: śląskim i opolskim, 2) dysponują stacjami paliw znajdującymi się w odległości nie większej niż 15 km od poszczególnych siedzib jednostek terenowych (z załącznika nr 1), liczona najkrótszą drogą publiczną. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów zawartych w ofercie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 5.2.1 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: - Zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług ; - Zmiany wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy w drodze aneksu, jeżeli kwota wskazana w § 3 ust.1 umowy zostanie wyczerpana wcześniej aniżeli ilość paliwa stanowiąca przedmiot umowy, określona w § 1 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gliwice.rzgw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego - ul. Sienkiewicza 2, Gliwice, pok. 210 Wydział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2016 godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego - ul. Sienkiewicza 2, Gliwice, pok. 207 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.