banerek


Gliwice, dnia 07.06.2016 r.

EZ / NA-370-3/16

Wg rozdzielnika

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na   „Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu,”
ogłoszonego w BZP poz. 133240-2016 z dnia 25.05.2016 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ na w/w przetarg :

Pytanie 1 :

"§ 4 ust. 1 - obecnie obowiązującym aktem prawnym dot. wymagań jakościowych dla paliw ciekłych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 23 października 2015 r. , poz. 1680)"

Odpowiedź:

Zmienia się brzmienie § 4 ust. 1 Wzoru umowy (zał nr 4 do SIWZ) na: " Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanej benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z dnia 23 października 2015 r. , poz. 1680).


Pytanie 2 :

"Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia juz do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz warunkami SIWZ - Wzór umowy § 8 ?."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy jako załącznika do właściwej umowy.