banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice, dnia 12.04.2017 r.

EZ / IP-IR-370-4/17

Wg   rozdzielnika


Dotyczy:  wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na Działania informacyjno-promocyjne dla zadania:  "Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II".
-  ogłoszonego w BZP  nr 53600-2017 z dnia 29.03.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ  :

Pytanie 1 :

Dotyczy animacje 3 D w filmie - Zamawiający napisał w odpowiedziach, że animacje 3 D mają ukazywać dynamikę postępu prac. Prosimy więc o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc dynamika postępu prac i czy ma na myśli animacje 3 D wykonane za pomocą np. programu 3 D MAX studio- czyli wykonanie trójwymiarowych obrazów przedstawiających przedmiot będący tematem filmu. Czy też  inna formę. Ponieważ to Zamawiający będzie akceptował scenariusz może się okazać,
że w trakcie prac nad scenariuszem będzie oczekiwał np. narysowania w 3 D śluzy. ( której promocja jest tematem filmu) . Bardzo prosimy więc o doprecyzowanie jakie elementy w założeniu minimum powinny pojawić się w wersji  3 D i w jakiej formie. Czy mogą to być np. elementy gotowe ( czyli już narysowane np.  logo ) jedynie wprawione w ruch w wersji przestrzennej. Prosimy o dookreślenie jakie np. elementy mogą przykładowo pojawić się w 3 D w filmie. Prosimy o jasne doprecyzowanie,
że Zamawiającemu nie chodzi o zobrazowanie tematu filmu w 3 D a jedynie dodanie jakiś elementów trójwymiarowych w celu uatrakcyjnienia filmu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje, że uwzględniając w scenariuszu filmu element animacji 3D Wykonawca zastosuje znane mu i dostępne narzędzia pozwalające na zobrazowanie wybranego elementu fabuły i scenariusza, nie zaś realizacji całego scenariusza w oparciu o technologię 3D. Animacja 3D w założeniu Zamawiającego powinna uatrakcyjniać przekaz, dopełniając zdjęcia i zwracając uwagę widza na podstawowe aspekty film. Zatem Zamawiający dopuszcza wykorzystanie, jako animacji 3D pojedynczych, sugestywnych elementów.

Pytanie 2 :

Dotyczy organizacja poczęstunków na konferencjach- proszę o określenie minimum cenowego dla poczęstunku  np.  30 zł na osobę. Ułatwi to Wykonawcom wycenę tego zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca powinien oszacować koszty realizacji tego zadania, przyjmując po jednej filiżance (nie mniejszej jak 200 ml) kawy i jednej filiżance (nie mniejszej jak 200 ml) herbaty, jednej szklance (200 ml) wody i soku, jednym deserze bankietowym, kilka       (do pięciu) kruchych ciastek, kilka (do pięciu) kanapek dla każdego z uczestników konferencji.