banerek

Gliwice, 11.09.2017 r.

EZ /NZM-370-13/17

Wg rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
„Odbudowa muru oporowego w Bielsku-Białej na lewym brzegu rz. Białej, na odcinku od mostu w ciągu ul. 11-go Listopada do DH Wokulski”
- ogłoszonego w BZP nr 582260-N-2017 z dnia 2017-09-04 r.
              

    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które nie wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
 
w zapisie:
Tom I, Rozdział 1 - pkt 7.2 ppkt 3.2 IDW:
 
jest:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami pełniący funkcję kierownika budowy w branży wodnomelioracyjnej lub hydrotechnicznej pełniącego funkcję kierownika budowy.

powinno być:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami w branży wodnomelioracyjnej lub hydrotechnicznej pełniącą funkcję kierownika budowy.

W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.