banerek

Gliwice, 27.09.2017  r.

 EZ/ZZKiKG-370-14/17

 

                                                                                                 Wg   rozdzielnika

 

 

Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:

„Remont jazu na Kanale Gliwickim w km 12+600 - etap I”

ogłoszonego w BZP nr 588196-N-2017 z dnia 2017-09-14 r.

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniem do treści SIWZ:

Pytanie:

 Czy Zamawiający uzna warunek (punkt 7 podpunkt 3 a)   za spełniony, gdy oferent wykaże, iż wykonał roboty związane z umocnieniem lub odbudową brzegów na rzekach lub kanałach materiałem kamiennym ?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu (punkt 7.2 podpunkt 3 a IDW) za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że wykonał roboty związane z umocnieniem lub odbudową brzegów na rzekach lub kanałach materiałem kamiennym.