banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

EZ /ZZKiKG-370-14/17

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu  02.10.2017 r.

w przetargu nieograniczonym o zamówienie publiczne na:

"Remont jazu na Kanale Gliwickim w km 12+600 - etap I".

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 500 000,00 zł (brutto)

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy:

Cena ofertowa

brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

  1.  

 

FUH "ZAB-BYT"

Adam Wałeczek

ul. Drobna 12

41-807 Zabrze

 

 

441 163, 15 zł

 

06.12.2017 r.

36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego

Zgodnie z zapisami SIWZ

2.

BUILDUP POLAND Sp. z o.o.

ul. Oliwkowa 8 A

43-300 Bielsko-Biała

 

690 963, 96 zł

06.12.2017 r.

36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego

Zgodnie z zapisami SIWZ

UWAGA!
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum.