banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

LANGUAGE:PL
CATEGORY:ORIG
FORM:F14
VERSION:R2.0.9.S01
SENDER:ENOTICES
CUSTOMER:rzgwg
NO_DOC_EXT:2017-036218
SOFTWARE VERSION:9.4.1
ORGANISATION:ENOTICES
COUNTRY:EU
PHONE:/
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NOTIFICATION TECHNICAL:YES
NOTIFICATION PUBLICATION:YES
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
Gliwice
44-100
Polska
Tel.: +48 327774926
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 327774999
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
"Modernizacja śluzy Nowa Wieś oraz Sławięcice" w ramach projektu "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" Faza II.
Numer referencyjny: EZ/IP-IR-370-3/17
II.1.2)
Główny kod CPV
45240000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest "Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II” obejmujące dwa odrębne przedsięwzięcia inwestycyjne o nazwie:
1) modernizacja śluzy Nowa Wieś ,
2) modernizacja śluzy Sławięcice.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2017
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-034234
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 053-097371
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/03/2017
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zawarte zostały w Części II SIWZ - Wzór Umowy - www.gliwice.rzgw.gov.pl,
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w Części II SIWZ– Wzór Umowy - www.gliwice.rzgw.gov.pl,
3. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny brutto podanej w ofercie.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.