banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 25.04.2017 r.

EZ/IP-IR-370-3/17
Wg rozdzielnikaDotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II – śluza Nowa Wieś, śluza Sławięcice - ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 053-097371 z dnia 16.03.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:


Pytanie 1:
Prosimy o przedstawienie uzgodnień dotyczących prowadzenia prac budowlanych w pasie drogowym DK 40 na wykonania awanportów śluzy Nowa Wieś.
Odpowiedź 1:
Zamawiający posiada uzgodnioną z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu decyzję zezwalającą na prowadzenie prac budowlanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 40. Zamawiający posiada zezwolenie na:
•    lokalizację projektowanego przyłącza wody w pasie drogowym drogi krajowej nr 40
•    przejście pod mostem sieciami uzbrojenia terenu tj. przyłączem wody i przyłączem elektroenergetycznym kablowym w projektowanych kanałach kablowych w okolicach przyczółków mostowych.
Przedmiotowych uzgodnień dokonano na etapie pozyskiwania decyzji Nr 118/W/2011 z dnia 08.12.2011r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

Pytanie 2:
Prosimy o sprecyzowanie jakie prace budowlane należy wykonać w obrębie oczepu na ściance szczelnej umocnienia awanportu wody dolnej śluzy Nowa Wieś ? Proszę o wskazanie punktów w kosztorysie ofertowym.
Odpowiedź 2:
W obrębie oczepu na ściance szczelnej umocnienia awanportu wody dolnej śluzy Nowa Wieś przewidziano prace budowlane określone w przedmiarze robót, w następujących działach  oraz pozycjach.
Dział 1.2 - Remont awanportu dolnego
pozycje: 490, 540,
Dział: 1.2.2.4.1 Roboty ziemne Rys R-NW-K-2.1-03-01
pozycje: 980, 990, 1000
Dział: 1.2.2.4.2 Wykonanie drenaży awanportu dolnego - 6 szt. Rys R-NW-K-2.1-03-01
pozycje: 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060,
Dział: 1.2.2.4.3 Konstrukcje betonowe i murowe kamienne Rys R-NW-K-2.1-03-01
pozycje: 1100, 1110, 1120, 1130,
Dział 1.2.2.4.4 Konstrukcje stalowe i elementy wyposażenia technologicznego - wyrób i dostawa Rys R-NW-K-2.1-10-01
pozycje:1170   
Dział 1.2.2.4.5 Konstrukcje stalowe i elementy wyposażenia technologicznego - montaż Rys R-NW-K-2.1-10-01
pozycje: 1180
Dział 1.3.1.1.5 Wykonanie przejścia technologicznego dla przejścia mediami Rys R-PW-NW-K-2.2-29-01
pozycje: 1834, 1836, 1838, 1840, 1842, 1844,1846, 1854
Dział 1.4.1.1.6 Wykonanie przejścia technologicznego dla przejścia mediami Rys R-PW-NW-K-2.2-29-01
pozycje: 4624, 4626, 4628, 4630, 4638

Pytanie 3:
Prosimy o potwierdzenie, że oczep na ściance szczelnej umocnienia awanportu wody dolnej śluzy Nowa Wieś jest zdylatowany od konstrukcji fundamentu mostu drogowego DK 40 przebiegającego w bezpośredniej bliskości śluzy Nowa Wieś.
Odpowiedź 3:
Według Autora projektu na śluzie Nowa Wieś umocnienia awanportu dolnego nie są wykonane w formie oczepu na ściance szczelnej. Umocnienie awanportu dolnego na śluzie Nowa Wieś wykonane są w formie murów oporowych. Zakres prac remontowych murów oporowych przedstawiono na rysunku R-PW-NW-K-2.1-03. Mury oporowe awanportu dolnego stanowią oddzielną konstrukcję i nie są związaną z fundamentem konstrukcji mostu. 

Pytanie 4:
Prosimy o potwierdzenie, że w obrębie przetargu nie należy uwzględnić remontu mostu drogowego DK40 nad Kanałem Gliwickim dla śluzy Nowa Wieś ?
Odpowiedź 4:
W przetargu nie należy uwzględniać remontu mostu drogowego na drodze krajowej Nr 40 nad Kanałem Gliwickim znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie śluzy Nowa Wieś.

Pytanie 5:
Prosimy o potwierdzenie, że potencjalny Wykonawca będzie jedynym wykonawcą na terenie budowy w czasie trwania umowy dla śluzy Nowa wieś i Sławęcice
Odpowiedź 5:
Zamawiający potwierdza, że wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca będzie jedynym Wykonawcą na terenie budowy śluzy Nowa Wieś i Sławięcice w czasie trwania umowy.

Pytanie 6:
W jakiej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić naprawę rys konstrukcji kamiennej murów  śluzy Nowa Wieś i Sławęcice.
Odpowiedź 6:
Naprawa rys konstrukcji kamiennej murów śluz Nowa wieś i Sławięcice uwzględniona została w przedmiarach robót w działach i pozycjach jak niżej:
Śluza Nowa Wieś:
Dział 1.3.2.3.4 Naprawa ścian obłożnych ciosami kamiennymi typ IIb Rys R-Pw-NW-K-2.2-05-01
pozycje: 3270, 3280, 3290, 3300, 3310, 3310, 3320, 3330, 3340
Śluza Sławięcice:
Dział 1.3.2.3.4 Naprawa ścian obłożnych ciosami kamiennymi typ IIb Rys R-Pw-NW-K-2.2-05-01
pozycje:3090, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160

Pytanie 7:
Prosimy o przedstawienie wyników szczegółowych badań namułów z dna, o których pisze w opisie technicznym dla śluzy Nowa Wieś i Sławęcice?  Zgodnie z wizją lokalną przedstawiciel personelu Zamawiającego potwierdza wykonywanie badań w celu określenia parametrów składu chemicznego namułu - analiza chemiczna.
Odpowiedź 7:
W części opisowej projektu wykonawczego dla śluzy Nowa Wieś (T-PW-NW-K-2.2-00 pkt.9.2 str. 31) oraz dla śluzy Sławięcice (T-PW-SL-K-2.2-00 pkt. 25 str. 62) w rozdziale dotyczącym usunięcia namułów z dna komory wskazano, że urobek zawiera substancje niebezpieczne i wskazano przekroczenia.
Ponadto Zamawiający informuje w przedmiarach robót dla śluzy Nowa Wieś (Dział 1.4.1.1.3 – Odmulenie komory  śluzy) i śluzy Sławięcice (Dział 1.4.1.1.2 – Odmulenie komory śluzy) uwzględniono pozycje związane z badaniem skażenia chemicznego i bakteriologicznego namułów zalegających na dnie komory śluzy oraz utylizacją odpadów niebezpiecznych oraz takich które nie zostały zakwalifikowane jako niebezpieczne.

Pytanie 8:
Czy na terenie budowy mogą wystąpić niewybuchy lub amunicja? i czy Zamawiający przedłoży czas trwania inwestycji o dany okres trwania przerwy w robotach budowlanych ?
Odpowiedź 8:
Zgodnie z obecnym stanem wiedzy Zamawiającego na terenie budowy nie występują niewybuchy lub amunicja.  W przypadku zaistnienia takiej sytuacji decyzja o długości wydłużenia czasu trwania inwestycji zostanie podjęta przez Zamawiającego po konsultacji z Inspektorem Nadzoru.

Pytanie 9:
Prosimy o wskazanie punktu w kosztorysie ofertowym, w której należy uwzględnić odtworzenia piezometrów zniszczonych w procesie wibroflotacji dotyczy to śluzy Nowa Wieś i Sławęcice.
Odpowiedź 9:
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania wibroflotacji powinien zabezpieczyć istniejące piezometry poprzez wyznaczenie wokół nich odpowiedniej strefy ochronnej zgodnie z projektem wykonawczym. Prace powinny być prowadzone w taki sposób aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia.
Śluza Nowa Wieś:
Dział 1.3.2.6.1 – Roboty przygotowawcze Rys R-PW-NW-K-2.2-03-01
pozycja: 3900 – zabezpieczenie piezometrów
pozycja: 4010 – wykonanie kontroli i odtworzenie piezometrów
Śluza Sławięcice:
Dział 1.3.2.6.1 – Roboty przygotowawcze Rys R-PW-SL-K-2.2-04-01
pozycja: 3730 – zabezpieczenie piezometrów
pozycja: 3840 – wykonanie kontroli i odtworzenie piezometrów

Pytanie 10:
W kosztorysach ofertowych np. śluza Sławęcice występuje pozycja z wielkością "0" -> 6718, 7550, 8780, 8830 ; prosimy o przedstawienie ostatecznej wersji kosztorysów?
Odpowiedź 10:
Zamawiający udzielił wyjaśnień odnośnie zerowych pozycji w przedmiarach robót w dniu 14.04.2017 r. Odpowiedź jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego http://www.gliwice.rzgw.gov.pl.

Pytanie 11:
Czy w gestii potencjalnego Wykonawcy należy dostarczenie tymczasowego pomieszczenia dla pracowników obsługi śluz na czas remontów obiektów sterowni, w jakiej pozycji kosztorysowej należy to uwzględnić?
Odpowiedź 11:
Wszystkie prace modernizacyjne na śluzach Sławięcice  i nowa Wieś mają zostać przeprowadzone przy zachowanej czynnej jednej komorze. Dostarczenie tymczasowego pomieszczenia dla pracowników obsługi śluz na czas remontów obiektów sterowni należy wkalkulować w ogólne koszty budowy.

Pytanie 12:
Prosimy o przedstawienie grubości poszczególnych warstw systemu antykorozyjnego elementów stalowych o łącznej grubości 350 µm.
Odpowiedź 12:
Grubości i ilości poszczególnych warstw zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych mogą różnić się w zależności od producenta farb i zestawu malarskiego, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wytyczne dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych oraz zestawów malarskich zawarto w SST M-003 oraz SST H 1.32 dla śluzy Nowa Wieś i Sławięcice.

Pytanie 13:

W jakiej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić wykonanie drenażu dna komory w przypadku braku jego istnienia w obecnym stanie? Prosimy o stosowne zmiany.
Odpowiedź 13:
W dnach komór śluz Nowa Wieś i Sławięcice Zamawiający nie przewiduje wykonania drenażu. Wszelkie otwory drenażowe, odsłonięte podczas remontu, należy zabezpieczyć, zinwentaryzować i zgłosić Inspektorowi Nadzoru.
Zamawiający informuje ponadto, że do odprowadzenia wód filtracyjnych oraz wszelkich przecieków z grodzic przewidziano wykonanie drenaży i studzienek betonowych na stanowiskach górnych i dolnym zgodnie z pkt.21.2 dokumentacji projektowych T-PW-NW-K-2.2-00 i T-PW-NW-K-2.2-00.


Pytanie 14:
Prosimy o potwierdzenie, że wykonana wcześniej ścianka szczelna na awanportach górnych śluz Nowa Wieś i Sławęcice jest szczelna nie podlega naprawie?
Odpowiedź 14:
Wykonana wcześniej w ramach prac przygotowawczych wcześniej ścianka szczelna na awanportach górnych śluz Nowa Wieś i Sławęcice jest szczelna nie podlega naprawie. Doszczelnienia wymaga jedynie odcinek kierownicy awanportu górnego na śluzie Nowa Wieś przy wlocie na jaz zrzutowy.

Pytanie 15:
Czy Zamawiający dopuści prowadzenie prac budowlanych w trybie 2-3 zmianowym?
Odpowiedź 15:
Tak. Zamawiający dopuści możliwość prowadzenia prac budowlanych w trybie 2 i 3 zmianowym.

Pytanie 16:
Prosimy o potwierdzenie, że materiał z demontażu w tym wrota będą własnością Wykonawcy?
Odpowiedź 16:
Zgodnie z § 3 ust 5 Umowy materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowią własność Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków , w których Inżynier Projektu wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 
Zamawiający potwierdza, że  wykonawca w ofercie winien materiał z demontażu w tym wrota  ująć jako własność  wykonawcy..
Zgodnie z pkt.1.26 SST-000 – „Materiały i urządzenia z pozysku stanowić będą własność Wykonawcy. Inżynier w porozumieniu z JRP podejmuje decyzje w sprawie dalszego ich wykorzystania na terenie budowy lub wbudowania na obiekcie.”

Pytanie 17:
Prosimy od potwierdzenie, że do terenów budowy śluz Nowa Wieś i Sławęcice prowadzą drogi publiczne ogólnodostępne ?
Odpowiedź 17:
Do terenów budowy śluzy Nowa Wieś i Sławięcice prowadzą drogi publiczne ogólnodostępne.

Pytanie 18:
Z wizji lokalnej w obrębie śluz znajdują się zabudowania mieszkalne (śluza Nowa wieś - 1 obiekt, śluza Sławęcice - 3 obiekty ) czy znajdują się one na terenie budowy ?
Odpowiedź 18:
Zabudowania mieszkalne znajdujące się w obrębie śluz Nowa Wieś i Sławięcice znajdują się poza terenem budowy. Zamawiający informuje, że jedynie drogi dojazdowe do przedmiotowych zabudowań przebiegać będą przez teren budowy.

Pytanie 19:
Prosimy o opisanie przez Projektantka/Zamawiającego procesu zabezpieczenia roślin z budynku sterowni śluzy Sławęcice (jak oderwać tą roślinę nie uszkadzając jej) ? Z wizji lokalnej widać, że roślina ma przycięte korzenie ostrym narzędziem, roślina może usychać już na obecnym etapie.
Odpowiedź 19:
Zabezpieczenie roślin na budynku sterowni odbędzie się według wskazówek Inżyniera projektu  na etapie prac przygotowawczych dla remontu elewacji budynku sterowni. Planuje się zdjęcie ( odcięcie)  rośliny  od elewacji , następnie zabezpieczenie jej poprzez okrycie matami uniemożliwiającymi  obsychanie  liści i pędów. Ponowne rozłożenie ( zawieszenie)  rośliny na elewacji nastąpi,   po wykonaniu prac remontowych elewacji, poprzez uprzednio  założone przygotowane haki ( kotwy)  podtrzymujące.  

Pytanie 20:
Związku z obszerną dokumentacją projektową, dużą ilością punktów kosztorysowych oraz oczekiwaniu na odpowiedz o Zamawiającego w sprawie występowania ilości równiej "0" w przedmiarach/kosztorysach prosimy o przedłożenie terminu składania do 22.05.2017 r.
Odpowiedź 20:
Zamawiający informuje, że w dniu 14.04.2017 dokonał zmiany terminu składania ofert. Informacja w tej sprawie jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego http://www.gliwice.rzgw.gov.pl.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa:
- termin składania ofert z dnia 08.05.2017 r. na dzień 29.05.2017 r. do godz. 10:00
- termin wniesienia wadium z dnia 08.05.2017 r. na dzień 29.05.2017 r. do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert z dnia 08.05.2017 r. na dzień 29.05.2017 r. godz. 10:30

Pytanie 21:
Prosimy o przedłożenie możliwości zadawania pytać w celu otrzymania odpowiedzi do dnia 21.04.2017 r. Przedłożenie terminu składania oferty jak również zadawania pytań, na których Zamawiający udzieli odpowiedzi pozwoli potencjalnemu Wykonawcy na poprawną i rzetelną wycenę inwestycji.
Odpowiedź 21:
Zgodnie z punktem 13.2 SIWZ wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ mogą wpływać nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający informuje, że w dniu 14.04.2017 dokonał zmiany terminu składania ofert. Informacja w tej sprawie jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego http://www.gliwice.rzgw.gov.pl.

Pytanie 22:
Czy Inwestor posiada ważne pozwolenie na wycinkę drzew na terenie śluzy Sławęcice? Udostępnione pozwolenia na wycinkę drzew, a mianowicie: drzewa o numerze 12 wydane przez OWKZ oraz drzew o numerach 1-13 wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle utraciły ważność z dniem 31.12.2016. Jeżeli TAK to prosimy o udostępnienie a jeżeli NIE to kto ma je uzyskać i kto poniesie związane z tym koszty administracyjne.
Odpowiedź 22:
Zamawiający dokonał w 2016 r. wycinkę wymienionych drzew na terenie śluzy Sławięcice. Fakt dokonania wycinki drzew został odnotowany w Dzienniku Budowy.

Pytanie 23:
W związku z tym, że śluza „Sławęcice” została wpisana do rejestru zabytków prosimy o informację czy tylko drzewo o numerze 12 znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską czy także pozostałe drzewa o numerach 1-11 i 13 znajdują się na terenie chronionym czy poza nim.
Odpowiedź 23:
Zamawiający informuje że  tylko drzewo o nr 12 znajdowało się na terenie objętym ochroną konserwatorską . Obszar śluzy objęty ochroną konserwatorską został zaznaczony na mapie stanowiącej złącznik do Decyzji w sprawie wpisania śluzy do rejestru zabytków.

Pytanie 24:
Czy Inwestor posiada ważne pozwolenie na wycinkę drzew na terenie śluzy Nowa Wieś? Udostępnione pozwolenia na wycinkę drzew, a mianowicie: drzewa o numerze 1 wydane przez OWKZ oraz drzew o numerach 6-25f wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle utraciły ważność z dniem 31.12.2016. Jeżeli TAK to prosimy o udostępnienie a jeżeli NIE to kto ma je uzyskać i kto poniesie związane z tym koszty administracyjne.
Odpowiedź 24:
Zamawiający dokonał w 2016 roku  wycinki wymienionych drzew na terenie śluzy Nową Wieś. Fakt dokonania wycinki drzew  został odnotowany w Dzienniku Budowy.

Pytanie 25:
W związku z tym, że śluza „Nowa Wieś” została wpisana do rejestru zabytków prosimy o informację czy tylko drzewo o numerze 1 znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską czy także pozostałe drzewa o numerach 6-25f znajdują się na terenie chronionym czy poza nim.
Odpowiedź 25:
Zamawiający informuje że  tylko drzewo o nr 1 znajdowało się na terenie objętym ochroną konserwatorską . Obszar  śluzy objęty ochroną konserwatorska jest zaznaczony na mapie stanowiący złącznik odo Decyzji wpisania śluzy do rejestru zabytków.

Pytanie 26:
IDW. 21.1. Zwracamy się z prośbą o podanie w jakiej wysokości ma obowiązywać Zabezpieczenie Należytego Wykonania w okresie rękojmi? Zwracamy uwagę że zgodnie z art. 151 Ustawy PZP kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
Odpowiedź 26:
Zamawiający zmienia zapis:  § 12 ust 2 Umowy  na:  „ Zabezpieczenie należytego wykonania  służy zabezpieczeniu i zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, które wynikają z umowy, w szczególności o wykonanie umowy, o naprawienie szkody na skutek jej niewykonania lub nienależytego wykonania, także roszczeń z tytułu rękojmi,  jak i  roszczenia o zapłatę kar umownych.”
oraz zapis § 12 ust 5 Umowy na:  Zamawiający zwróci zabezpieczenie:
a)    70% zabezpieczenia w terminie do 30 dnia od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (wydanie Świadectwa Przejęcia)
b)    30% nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (Wystawienie Świadectwa Wykonania) 

Pytanie 27:
Umowa §12 ust .7. Zwracamy się z prośbą o usunięcie całego zapisu jako niezgodnego z art.151 pkt. 2 Ustawy PZP. Zabezpieczenie Należytego Wykonania zostało przez Zamawiającego ustalone na maksymalnym możliwym poziomie tj. 10% wartości brutto zamówienia. W przypadku wykorzystania przynajmniej części tego zabezpieczenia i uzupełnienia go przez Wykonawcę, spowoduje to przekroczenie progu dopuszczonego przez Ustawę tj. 10% wartości zamówienia.
Odpowiedź 27:
Zamawiający wykreślił kwestionowany zapis.

Pytanie 28:
Umowa §3 ust.2. pkt. 8. Prosimy o wykreślenie słów „bez ograniczeń”. Pragniemy zwrócić uwagę, że każdej polisie ubezpieczeniowej towarzyszą określone warunki ubezpieczenia, które m.in. zawierają ograniczenia odpowiedzialności  oraz wyłączenia zakresu ochrony. Zawarcie bezwarunkowych umów ubezpieczenia nie jest możliwe na polskim rynku ubezpieczeniowym.
Odpowiedź 28:
Zamawiający wykreślił słowa „bez ograniczeń”.

Pytanie 29:
Umowa §3 ust.2 pkt. 8 Odpowiedzialność cywilna: Prosimy o wykreślenie słów „własnego i”, bowiem w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawca nie może ubezpieczyć szkód w mieniu własnym, a jedynie szkody w mieniu osób trzecich. Ubezpieczenie OC pokrywa wyłącznie odpowiedzialność ubezpieczonego wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego za szkody wyrządzone innym osobom, nie sobie samemu.
Odpowiedź 29:
Zamawiający wykreślił  słowa „własnego i”

Pytanie 30:
Umowa §3 ust. 2. pkt. 8 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje polisę OC z tytułu prowadzonej działalności na czas krótszy niż okres realizacji umowy, wraz z pisemnym zobowiązaniem Wykonawcy do utrzymania ciągłości ubezpieczenia OC przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
Odpowiedź 30:
Zamawiający akceptuje polisę OC z tytułu prowadzonej działalności na czas krótszy niż okres realizacji umowy, wraz z pisemnym zobowiązaniem Wykonawcy do utrzymania ciągłości ubezpieczenia OC przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie 31:
Umowa §3, ust. 2 pkt. 10 Prosimy o potwierdzenie, że spełnieniem wymogu posiadania dodatkowego ubezpieczenia w zakresie usuwania szkód w urządzeniach hydrotechnicznych i budowlach inwestycyjnych w okresie gwarancji będzie zawarcie przez Wykonawcę ubezpieczenia na warunkach klauzuli 004 (w tzw. standardzie monachijskim) na okres 36 miesięcy od zakończenia robót i na warunkach klauzuli 003 na okres kolejnych 24 miesięcy.
Odpowiedź 31:
Zamawiający potwierdza , że spełnieniem wymogu posiadania dodatkowego ubezpieczenia (§3, ust. 2 pkt. 10 Umowy) w zakresie usuwania szkód w urządzeniach hydrotechnicznych i budowlach inwestycyjnych w okresie gwarancji będzie zawarcie przez Wykonawcę ubezpieczenia na warunkach klauzuli 004 (w tzw. standardzie monachijskim) na okres 36 miesięcy od zakończenia robót i na warunkach klauzuli 003 na okres kolejnych 24 miesięcy.

Pytanie 32:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w punkcie 15.10 SIWZ sformułowania: „…lub domniemanymi …”, gdyż powoduje ono, iż treść ww. pktu 15.10  jest zbyt ogólna i niejasna, i jako taka nie spełnia wymogów z art. 29 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1  oraz art. 140 ust. 3  ustawy pzp nie pozwalając na przegotowanie konkurencyjnej oferty. Takie ukształtowanie postanowień SIWZ  sprawia, że niemożliwa jest wycena pozwalająca na złożenie porównywalnych ofert. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie KIO poglądem (np. wyrok KIO z dn. 02.03.2010 r., sygn.. KIO/UZP 184/10) tego typu jak kwestionowane powyżej postanowienia SIWZ narzucają takie warunki, iż każdy z wykonawców będzie mógł inaczej identyfikować poszczególne ryzyka, co może prowadzić do złożenia nieporównywalnych ofert, a tym samym naruszenia art. 7 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców w zgodności z przepisami ustawy Pzp.
Odpowiedź 32:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w punkcie 15.10 SIWZ sformułowania: „…lub domniemanymi …”,.

Pytanie 33:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację  treści §3 ust. 2 pkt 17) wzoru umowy w ten sposób, iż sformułowanie ”...wyłączną odpowiedzialność...” zostaną zastąpione treścią:  „…odpowiedzialność na zasadach ogólnych…”. Wykonawca podnosi, iż brak jest podstaw obciążenia go obowiązkiem naprawienia szkody w sytuacji kiedy jej wyłączną przyczyna było np. zawinione działanie Zamawiającego.  Tym samym modyfikacja zapisu w w/w zakresie jest uzasadniona i konieczna.
Odpowiedź 33:
Zamawiający nie wyraża  zgody na modyfikację  treści §3 ust. 2 pkt 17) wzoru
umowy. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przed zniszczeniem elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji podziemnych i naziemnych, stąd Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenia tych elementów i instalacji.  Na terenie realizacji robót Zamawiający nie będzie prowadził żadnych robót  budowlanych dlatego nie będą miały miejsca zdarzenia wynikające z zawinionych działań Zamawiającego.  

Pytanie 34:
Prosimy o potwierdzenie czy obowiązek stosowania się przez Wykonawcę do poleceń wydawanych w toku realizacji umowy przez Zamawiającego bądź działający w jego imieniu Nadzór Inżynierski oraz poleceń Projektanta (Nadzór Autorski) o których mowa w §3 ust. 6 wzoru umowy dotyczy jedynie poleceń zgodnych z umową oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa?
Odpowiedź 34:
Zamawiający potwierdza, że obowiązek stosowania się przez Wykonawcę do poleceń wydawanych w toku realizacji umowy przez Zamawiającego bądź działający w jego imieniu Nadzór Inżynierski oraz poleceń Projektanta (Nadzór Autorski) o których mowa w §3 ust. 6 wzoru umowy dotyczy poleceń zgodnych z umową, przedmiotem umowy  oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

Pytanie 35:
Prosimy o wyjaśnienie treści §3 ust. 11 wzoru umowy w zakresie, w jakim odnosi się on do §13 – wydaje się, że powinno to być odniesienie do §15?
Odpowiedź 35:
Nastąpiła pomyłka pisarska. Zamawiający  zmienia zapis treści §3 ust. 11 wzoru umowy na:
„Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w Przedmiarze Robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Projektem budowlanym, bez zawierania odrębnej umowy, z zastrzeżeniem postanowień  treści §3 ust. 15  Umowy”. 

Pytanie 36:
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z ewentualnymi rysunkami zamiennymi wydawanymi w toku realizacji przez Projektanta (Nadzór Autorski) o których mowa w par. 3 ust. 6 wzoru umowy będzie się wiązał ze zmianą wynagrodzenia zgodnie z treścią par. 15 umowy?
Odpowiedź 36:
Zamawiający wskazuje ,że  zmiana wynagrodzenia zgodnie z treścią par. 15 umowy nastąpi w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w tym paragrafie. 


Pytanie 37:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w §5 ust. 2 wzoru umowy treści: „do dnia …” jako zbędnej wobec określenia terminu wykonania zamówienia jako 39 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, ewentualnie o wskazanie jaka data ma być wpisana w tym miejscu?
Odpowiedź 37:
Zamawiający  nie wyraża zgody  na wykreślenie w §5 ust. 2 wzoru umowy treści: „do dnia …”. W miejscu tym będzie wpisana data wynikająca z daty podpisania umowy i okresu 39 m-cy  przyjętego dla  realizacji  i odbioru robót.

Pytanie 38:
Prosimy o potwierdzenie czy obowiązek stosowania się przez Wykonawcę do poleceń wydawanych w toku realizacji umowy przez Zamawiającego lub Inżyniera, o których mowa w § 6 ust. 5 wzoru umowy, koszty wykonania  których są ujęte w cenie umownej dotyczy jedynie poleceń zgodnych z umową oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa?
Odpowiedź 38:
Zamawiający potwierdza ,że  czy obowiązek stosowania się przez Wykonawcę do poleceń wydawanych w toku realizacji umowy przez Zamawiającego lub Inżyniera, o których mowa w § 6 ust. 5 wzoru umowy, których koszty wykonania  są ujęte w cenie umownej dotyczy  poleceń zgodnych z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 39:
Prosimy o potwierdzenie, że §6 ust. 6 wzoru umowy dotyczy jedynie poleceń zgodnych z umową, natomiast nie obejmuje poleceń skutkujących zmianą umowy?
Odpowiedź 39:
Zamawiający informuje,  że §6 ust. 6 wzoru umowy dotyczy  poleceń zgodnych z umową, oraz  poleceń  do których mają zastosowanie przepisy §15 umowy.

Pytanie 40:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §7 ust. 7 pkt 2a, pkt 4a) umowy  w ten sposób, iż  w każdym miejscu przed wyrazem „wad”  dodaje się  wyraz „istotnych”. Należy wyraźnie wskazać, iż zgodnie z art. 647 kodeksu cywilnego dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest podstawowym obowiązkiem Zamawiającego i Zamawiający nie może uchylić się od dokonania odbioru z powodu wystąpienia wad/ usterek nadających się do usunięcia. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2004r. (sygn. akt I CK 24/03) w którym Sąd stwierdził, iż „jeżeli Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, Inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru (art.647 kc). W dokumencie (protokole) z tej czynności, stanowiącym stwierdzenie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń poczynionych m.in. co do jakości wykonanych robót, ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze (tak np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1997r. II CKN 28/97 OSNC 1997/6-7 poz.90).” Zatem odbiór powinien być dokonany niezależnie od wystąpienia wad, które mogą być usuwane już po dokonaniu odbioru, a oczekiwanie na odbiory bezusterkowe nie znajduje uzasadnienia w świetle przepisów kodeksu cywilnego i prowadzi do wydłużenia uznania przedmiotu umowy  za wykonany. Nadto,  w  wyroku z dnia 22 czerwca 2007 roku, sygn. Akt V CSK 99/2007 Sąd Najwyższy orzekł, iż strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek.
Odpowiedź 41:
W orzecznictwie Sądu Najwyższego został wyrażony pogląd zgodnie z którym nie można traktować obowiązku inwestora odbioru zgłoszonego przez wykonawcą obiektu w sposób mechaniczny, tj. przyjmować, że taki obowiązek istnieje niezależnie od rodzaju i wagi stwierdzonych wad (wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 24 lipca 2009r.,  II CSK 61/09). W aktualnym orzecznictwie wskazuje się również, iż Wskazany sposób ustalania wymagalności roszczenia przyjmującego zamówienie zakłada, że wierzycielski obowiązek odbioru powstaje tylko w przypadku, gdy zaofiarowano zamawiającemu przedmiot świadczenia zgodny z treścią zobowiązania. Obowiązek odbioru nie powstaje natomiast wtedy, gdy przedmiot umowy o roboty budowlane, czy o dzieło ma wady (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2007 r., V CSK 99/07, OSP 2009, nr 1, poz. 7). Jeśli więc przedmiot świadczenia nie spełnia wymagań ustalonych w umowie, to wierzyciel musi podjąć decyzję, czy zdecyduje się je przyjąć, (i mamy wówczas do czynienia z wykonaniem zobowiązania, z tym że w sposób nienależyty), albo też może odmówić jego przyjęcia. Istnieje wtedy stan niewykonania zobowiązania. (Wyrok Sądu Najwyższego  12 października 2016r., sygn. akt II CSK 15/16). Mając na uwadze powyższe, Zamawiający uważa, iż zawarte uprawnienie do odmowy odbioru robót jest zgodne z prawem.

Pytanie 42:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadkach, o których mowa w §8 ust. 14 wzoru umowy będzie miała zastosowanie procedura określona w ust. 15-24 tego paragrafu?
Odpowiedź 42:
Zamawiający  potwierdza, że w przypadkach, o których mowa w §8 ust. 14 wzoru umowy będzie miała zastosowanie procedura określona w ust. 15-24 tego paragrafu.

Pytanie 43:
Prosimy o wyjaśnienie treści §9 ust. 17 i 18 wzoru umowy w zakresie, w jakim odnoszą się one odpowiednio do ust. 13 i 12 – wydaje się, że powinno to być odniesienie odpowiednio do ust. 18 i 17?
Odpowiedź 43:
Zamawiający zmienia odniesienia w §9 ust. 17 umowy ,  jest: ust. 13,   powinno być: ust. 18
Oraz odniesienia  w §9 ust. 18  umowy, jest: ust.12, powinno być: ust.17.  

Pytanie 44:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w §9  ust. 20 wzoru umowy (w każdym miejscu) obowiązku przedkładania oświadczeń podwykonawców (dalszych podwykonawców), gdyż wystarczający jest obowiązek przedłożenia dowodów zapłaty podwykonawcom stosownie do treści art. 143a pzp?
Odpowiedź 44:
Zamawiający nie wyrażą  zgody na wykreślenie w §9  ust. 20 wzoru umowy (w każdym miejscu) obowiązku przedkładania oświadczeń podwykonawców (dalszych podwykonawców). 

Pytanie 45:
Jaki jest okres rękojmi na przedmiot zamówienia?
Odpowiedź 45:
Okres rękojmi na przedmiot zamówienia  jest równy długości okresu gwarancyjnego.

Pytanie 46:
Prosimy o potwierdzenie, że w §13 ust. 1 pkt 1) lit. b), c), d), u) wzoru umowy chodzi o opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stosownie do treści art. 471 k.c. (  Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Odpowiedź 46:
Zamawiający potwierdza że  w §13 ust. 1 pkt 1) lit. b), c), d), u) wzoru umowy chodzi o opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stosownie do treści art. 471 k.c.
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z umową Wykonawca odpowiada za opóźnienia podwykonawców (dalszych podwykonawców) jak za własne. 

Pytanie 47:
Czy – dla zachowania równowagi stron umowy – Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w §13 ust. 4 wzoru umowy sformułowania: „Zamawiający ma prawo” poprzez:  „Strony z mają prawo”?
Odpowiedź 47:
Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie w §13 ust. 4 wzoru umowy sformułowania: „Zamawiający ma prawo” poprzez:  „Strony  mają prawo”.

Pytanie 48:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 14 ust.1 pkt 4) wzoru umowy po słowach: „…przez organy egzekucyjne…” sformułowania: „…w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia…”?
Odpowiedź 48:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w § 14 ust.1 pkt 4) wzoru umowy po słowach: „…przez organy egzekucyjne…” sformułowania: „…w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia…”.

Pytanie 49:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w punkcie 22.1) SIWZ oraz w §15 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy w każdym miejscu sformułowania „…jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonymi”?
Odpowiedź 49:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w punkcie 22.1) SIWZ oraz w §15 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy w każdym miejscu sformułowania „…jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonymi”.

Pytanie 50:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie §15 ust.1 pkt 5) wzoru umowy w ten sposób, że zostanie w przypadkach tam określonych możliwość przesunięcia terminu wykonania zamówienia?
Odpowiedź 50:
Przesłanki przesunięcia terminu wykonania umowy określa  §15 ust.1 Umowy.
Warunki przesunięcia terminu wykonania zamówienia określa §15 ust.3 Umowy.

Pytanie 51:
Prosimy o potwierdzenie, że wady fizyczne, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji to wady, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w przedmiocie zamówienia w tej samej chwili? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o doprecyzowanie tej kwestii tj. podania przyczyn powstania wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach gwarancji?
Odpowiedź 51:
Zgodnie z zapisem w Gwarancji Jakości przez wadę należy rozumieć wadę fizyczną i prawną. Wada fizyczna rozumiana, jako jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot umowy robotach lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem a także obniżenie jakości oraz wszelkie uszkodzenia lub usterki.  Wada prawna rozumiana jest w szczególności jako sytuacja w której przedmiot umowy lub jakikolwiek element przedmiotu umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej a także inne wady prawne.

Pytanie 52:
Prosimy o potwierdzenie, że ponowny bieg okresu gwarancji zgodnie z punktem 1.6 Gwarancji Jakości będzie mieć miejsce w przypadku napraw istotnych stosownie do treści art. 581 k.c.?
KC art. 581. § 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
Odpowiedź 52:
Zgodnie z punktem 1,6  Gwarancji Jakości,  Okres Gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu i biegnie na nowo w stosunku do tej części przedmiotu umowy, w której w ramach Gwarancji była usuwana wada.

Pytanie 53:
Dotyczy wzór umowy, paragraf 3, pkt. 5: miejsce z rozbiórki wskazane przez Inżyniera Projektu.  Jaka jest graniczna odległość  miejsca zagospodarowania materiałów oraz które materiały mogą być deponowane w innym miejscu niż na terenie budowy? Proszę określić przypadki ,których dotyczy ten zapis.
Odpowiedź 53:
Zamawiający  wyjaśnia, że  graniczna odległość  miejsca zagospodarowania materiałów  wynosi  max 15 km od  terenu budowy. Powyższy zapis dotyczy urządzeń i materiałów z  rozbiórki, które ewentualnie  może wskazać  Konserwator Zabytków  do zachowania jako element ekspozycji.

Pytanie 54:
Prosimy o podanie jaki jest graniczny termin odpowiedzi i uzyskania decyzji od nadzoru autorskiego lub Inżynierskiego, gdy sytuacja w trakcie realizacji zadania znacząco odbiega od zakładanego w dokumentacji technicznej. Czy okres oczekiwania na decyzję i niemożności prowadzenia prac  w danym zadaniu przedłuża termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź 54:

Zamawiający  będzie czynił starania by w terminie  7 dni  Wykonawca otrzymał odpowiedź i uzyskał  decyzję od nadzoru autorskiego lub Inżynierskiego, gdy sytuacja w trakcie realizacji zadania znacząco odbiega od zakładanej w dokumentacji technicznej. Okres oczekiwania powyżej siedmiu dni na decyzję nadzoru autorskiego lub inżynierskiego, w trakcie którego nie jest możliwym prowadzenie prac dla danego zadania, stanowi podstawę do wniosku o zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 55:
Prosimy o określenie czy w kosztorysie należy wycenić pozycje  robót ,które zostały już wykonane w poprzednich etapach remontów, czy Zamawiający dysponuje listą  prac wykonanych we wcześniejszych etapach.
Odpowiedź 55:
W kosztorysie należy wycenić wszystkie pozycje wyszczególnione w Przedmiarze robót.
Zamawiający dysponuje listą  prac wykonanych we wcześniejszych etapach.

Pytanie 56:
Czy różnice pomiędzy PB a PW są istotne i wymagają zmiany pozwolenia na budowę ?
Odpowiedź 56:
PW opracowany jest na podstawie PB. Związku z tym  nie ma różnic istotnych pomiędzy PB a PW.
Zaznacza się, że w wyniku dokonanych zmian projektowych na roboty zamienne został opracowany PB zamienny  i uzyskano Decyzję  zmieniającą pozwolenie na budowę. PW w materiałach przetargowych obejmuje cały zakres prac projektowych na śluzach ujętych w PB.

Pytanie 57:
W przedmiarze poz. 8240 w ilości jest wpisana wartość 0, prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź 57:
Zamawiający zmienia ilość  w poz. 8240  Przedmiaru robót :
jest  „0”
powinno być: 269,0 kg. 
Pomyłka ta została już sprostowana. Zamawiający udzielił wyjaśnień odnośnie zerowych pozycji w przedmiarach robót w dniu 14.04.2017r.  Odpowiedź jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego http://www.gliwice.rzgw.gov.pl.

Pytanie 58:
Przedmiar robót poz.930  - Zabezpieczenie powierzchni betonu na ścianach pionowych cypla  z zastosowaniem hydrofobizacji - czy pozycja zawiera reprofilację betonów i czyszczenie ?
Odpowiedź 58:
Przedmiar robót w poz.940  - Zabezpieczenie powierzchni betonu na ścianach pionowych cypla  z zastosowaniem hydrofobizacji  zawiera również reprofilację betonów i czyszczenie.

Pytanie 59:
Przedmiar robót poz.3710 - Wyrób, zabezpieczenie antykorozyjne i dostawa konstrukcji krzyży cumowniczych - czy można prosić o dostarczenie projektu na wykonanie krzyży, czy też mamy odtworzyć w analogii do istniejących ?
Odpowiedź 59:
Przedmiar robót poz.3710 - Wyrób, zabezpieczenie antykorozyjne i dostawa konstrukcji krzyży cumowniczych – obejmuje  odtworzenie krzyży w analogii do istniejących.

Pytanie 60:
Prosimy o wyjaśnienie dlaczego nie bilansuje się suma namułów bezpiecznych i niebezpiecznych z ogólną ilością namułu do wydobycia (śluza Sławęcice i Nowa Wieś).
Odpowiedź 60:
Przy wyliczeniu mas namułów do wykonania  oparto się na numerycznym modelu terenu . Wyliczone namuły do usunięcia  posiadają konsystencję płynną.  Przyjęto że namuły w trakcie wydobycia składać się będą w 50% z wody i w 50% z masy stałej. Stąd wynika różnica 50% pomiędzy wydobyciem a odwozem.
Suma namułów bezpiecznych i niebezpiecznych uwzględnia naturalne odwodnienie i zagęszczenie osadów po wydobyciu (odsączenie wody w pryzmie na barce).  

Pytanie 61:
W przedmiarze robót dla Modernizacji Śluzy Sławęcice w opisach poz. 1200, 1210 oraz 1220 został przywołany rys. R-PW-SL-K2.2-29-02, który nie dotyczy konstrukcji belek głównych i iglic zamknięć remontowych. W związku z tym, czy w/w pozycję należy wycenić wg rys. R-PW-SL-K-2.2-24-01?
Odpowiedź 61:
Zamknięcia remontowe dla Modernizacji Śluzy Sławęcice  opisane  poz. 1200, 1210 oraz 1220 należy wycenić wg rys R-PW-SL-K-2.2-24-01.  Ilości robót pozostają bez zmian.

Pytanie 62:
Prosimy o wprowadzenie hierarchii ważności dokumentów umownych, tak aby umożliwić jednoznaczną  interpretację w przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentów składających się na umowę.
Odpowiedź 62:
Hierarcha ważności dokumentów została określona w § 1. Ust. 7 umowy.

Pytanie 63:
Dot. Oczyszczanie, cięcie oraz zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek z profili stalowych (zarówno w komorze jak i awanportach). Czy obmiar wykonanych prac będzie liczony w rzucie ścianki, czy jej rozwinięciu- powierzchnia rozwiniętej ścianki (rzeczywiście wykonanej powłoki, czyszczenia lub długości cięcia) może być większa o 60% niż rzutu płaskiego ścianki, a tym samym czy cena kosztorysowa ma odnosić się do wartości robót dla 1m2/m wykonanej powłoki, oczyszczenia, cięcia czy do 1m2/mb ścianki (w rzucie)?
Odpowiedź 63:
Obmiar wykonanych prac takich jak: oczyszczanie, cięcie oraz zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek z profili stalowych (zarówno w komorze jak i awanportach)  będzie liczony w rzucie płaskim ścianki. Przy obliczaniu cen jednostkowych  tych prac do oferty, wykonawca  winien uwzględnić  w cenie   jednostkowej  (1m2), rzeczywiste  wykonanie  powłoki, czyszczenia lub długości cięcia  objętego  1m2 rzutu ścianki.  

Pytanie 64:
Zgodnie z postanowieniem § 15 ust 2 wzoru umowy „Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (w szczególności koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obsługi biurowej i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze). Strony zgodnie postanawiają, że takie koszty, w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, uznaje się za wliczone w ramach wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, za wyjątkiem przypadku wskazanego w ust. 1 pkt 13) powyżej, gdzie koszty te będą uwzględnione w przedmiotowym aneksie do umowy.”
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o: 1) usunięcie przedmiotowego zapisu jako sprzecznego z treścią przepisu art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wprowadzenie zapisu o uwzględnieniu kosztów ogólnych w aneksie do umowy w każdym przypadku przedłużenia terminu jej realizacji, 2) wyjaśnienie wykonawcom biorącym udział w postępowaniu w jaki sposób mają zostać skalkulowane koszty ogólne na wypadek przedłużenia terminu realizacji umowy (w szczególności koszty zaplecza, koszty obsługi biurowej i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze), bez posiadania przez nich wiedzy oraz braków informacji w dokumentacji udostępnionej w postępowaniu co do okresu trwania ewentualnych przeszkód (nawet potencjalnych) w dochowaniu pierwotnego terminu realizacji umowy 3) wskazanie wykonawcom biorącym udział w postępowaniu jaki okres przedłużenia terminu realizacji umowy należy wkalkulować w cenę ofertową.
Przedmiotowy zapis jest sprzeczny z treścią przepisu art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w orzecznictwie uprawnienie Zamawiającego do kształtowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego potrzebami nie oznacza prawa do zupełnie dowolnego kształtowania wymagań specyfikacji, które mogą prowadzić do obciążenia Wykonawcy
w stopniu wykraczającym ponad uzasadnione potrzeby Zamawiającego (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 kwietnia 2016 roku, sygn. akt: KIO 437/16). Ponadto Zamawiający ma obowiązek uwzględnić i podać Wykonawcom wszystkie informacje, mające wpływ na sporządzenie oferty i skalkulowanie ceny. Jeżeli nawet istnieje pewne ryzyko, co do zakresu usługi w całym okresie jej realizacji, to nie może przecież ono być w całości przerzucane na Wykonawcę, który powinien mieć pewność w odniesieniu do stałych elementów, pozwalających na przyjęcie założeń kalkulacyjnych ekonomiczności kontraktu za zaoferowaną cenę (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 czerwca 2015 roku, sygn. akt: KIO 1204/15).
Zwracamy uwagę, iż nawet doświadczony Wykonawca przy wskazanym szerokim katalogu przyczyn dopuszczających zmianę terminu realizacji umowy w §15 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 7),  9), 10), 11), 12), 13) wzoru umowy, które są niezależne od Wykonawcy, a których wystąpienie i długość trwania w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację nie można oszacować, nie jest w stanie w rzetelny sposób skalkulować oferty.
Ponadto koszty ogólne stanowią istotny element cenotwórczy po stronie Wykonawcy, wpływający na wysokość ceny oferty, a zatem brak wskazania okresu wydłużenia terminu realizacji, który należy wkalkulować w cenę ofertową, uniemożliwia prawidłowe przygotowanie oferty
Odpowiedź 64:
Zamawiający  podtrzymuje zapisy  § 15 ust 2 umowy. Zapisy te nie są sprzeczne z art. 29. Ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych .
•    dla realizacji robót podstawowych ujętych w opisie Przedmiotu zamówienia i Przedmiarze robót;  koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obsługi biurowej  i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze  są wliczone w koszty ogólne budowy wylicza w ofercie wykonawca ujmując je w kosztach ogólnych  i są  one ujęte w wynagrodzeniu  wskazanym w  § 8 ust 1 umowy.
•    dla realizacji robót na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 Pzp  koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obsługi biurowej  i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze  będą również  wliczone w koszty ogólne budowy  w ramach  sporządzania przez wykonawcę kosztorysu ofertowego.
•    koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obsługi biurowej  i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze z tytułu  zmiany terminu realizacji umowy w przypadkach podanych w  § 15 ust. 1 pkt 2),  3),  4), 7), 9) 10) 11) 11) Zamawiający nie   potrafi  przewidzieć.   Z tego powodu Zamawiający oczekuje (wskazuje), by Wykonawca w kalkulacji kosztów ogólnych uwzględnił  4 – ro miesięczny okres przedłużenia okresu realizacji umowy. 
Pytanie 65:
Zamawiający przewidział jako punktowane kryterium „Wydłużenie gwarancji” (pkt 19.1.5 SIWZ) przy czym zapis ten nie zawiera informacji o rękojmi, która została uregulowana we wzorze umowy bez wskazania okresu jej obowiązywania. Uprawnienia wynikające z rękojmi i gwarancji mają charakter niezależny (zgodnie z przepisem art. 579 § 1 k.c. w  zw. z przepisem art. 638 § 1 k.c. w  zw. z przepisem art. 656 k.c. kupujący (Inwestor) może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji). Tym samym Wykonawca wnosi o:
a.   podanie jaki Zamawiający przewiduje okres rękojmi
b.  potwierdzenie, że okres rękojmi nie stanowi kryterium dla obliczenia liczby punktów dla badanej oferty.
Odpowiedź 65:
a)    Zamawiający przewiduje okres rękojmi równy okresowi gwarancji.
b)    Okres rękojmi nie stanowi kryterium dla obliczenia liczby punktów dla badanej oferty.

Pytanie 66:
W związku z brzmieniem ust. 1 § 3 wzoru umowy, w szczególności stwierdzenia, iż roboty będą realizowane na obiektach, co do których nie zachowała się dokumentacja, na podstawie której zostały wzniesione, Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu „oraz dokonał należytej wyceny robót uwzględniając wszystkie powołane powyżej okoliczności”  z treści zdania o brzmieniu:
„Wykonawca potwierdza także, że zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego i na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów i informacji oraz ustaleń własnych posiada wystarczającą wiedzę o warunkach wykonywania robót, w tym trudnościach, jakie może napotkać oraz dokonał należytej wyceny robót uwzględniając wszystkie powołane powyżej okoliczności.”
W związku z faktem, iż Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej dla wybudowanych obiektów, a tym samym nie udostępnił jej Wykonawcy ani też nie została ona wykorzystana na etapie projektowania, brak jest podstaw aby wymagać od Wykonawcy znajomości warunków prowadzenia robót, które mogą zostać ujawnione, w szczególności brak jest podstaw aby żądać od Wykonawcy oświadczenia, iż uwzględnił nieznane okoliczności w wycenie robót.
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje, aby § 15 dotyczący zmian do umowy, rozszerzyć o przesłankę związaną z ujawnieniem nieznanych warunków prowadzenia robót, w związku z brakiem dokumentacji archiwalnej dotyczącej wybudowanych obiektów, w ust. 1 pkt. 1), 2), 5).
Odpowiedź 66:
Zamawiający nie akceptuje wniosku  aby w § 15 dotyczący zmian do umowy, rozszerzyć o przesłankę związaną z ujawnieniem nieznanych warunków prowadzenia robót, w związku z brakiem dokumentacji archiwalnej dotyczącej wybudowanych obiektów, w ust. 1 pkt. 1), 2), 5). Wynika to z faktu,  że  warunki prowadzenia robót zostały określone w dokumentacji  projektowej.  W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji robót  elementów dotychczas nie znanych z powodu braku dokumentacji archiwalnej, nie spowoduje to zmianę warunków prowadzenia robót.  Zamawiający wykonał już dwie modernizacje śluz Kłodnica i Rudziniec oraz jest w trakcie realizacji modernizacji śluz Dzierżno i Łabędy. W trakcie realizacji zmodernizowanych śluz nie było potrzeby dokonywania zmian warunków prowadzenia robót  w przyjętych dokumentacjach technicznych.

Pytanie 67:
Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu z § 12 pkt. 7. Umowy, jako niezgodnego z PZP.
Zwracamy uwagę, że zgodnie z PZP art. 150 pkt. 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10%. W przypadku konieczności uzupełniania zabezpieczenia, przekroczy ono limit dopuszczony Ustawą.
Odpowiedź 67:
Zamawiający wykreślił kwestionowany zapis

Pytanie 68:
Wnosimy o modyfikację § 12 i sformułowanie dodatkowego punktu według następującego zapisu:
Zamawiający zwróci zabezpieczenie:
a)    70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego ze należycie wykonane (wydania Świadectwa Przejęcia)
b)    30% nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (wystawienia Świadectwa Wykonania)
Odpowiedź 68:
Zamawiający zmienia zapis:  § 12 ust 2 Umowy  na:  „ Zabezpieczenie należytego wykonania  służy zabezpieczeniu i zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, które wynikają z umowy, w szczególności o wykonanie umowy, o naprawienie szkody na skutek jej niewykonania lub nienależytego wykonania, także roszczeń z tytułu rękojmi,  jak i  roszczeń o zapłatę kar umownych.”
oraz zapis § 12 ust 5 Umowy na:  Zamawiający zwróci zabezpieczenie:
a)    70% zabezpieczenia w terminie do 30 dnia od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane ( wydanie Świadectwa Przejęcia)
b)    30% nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi za wady ( Wystawienie Świadectwa Wykonania)  

Pytanie 69:
Dopuszcza się usunięcie wierzchnich warstw skorodowanego betonu mechanicznie pod warunkiem, że ostatnie 2 do 3 warstw zostaną usunięte z użyciem hydromonitora. Prosimy o dokładne podanie grubości tych warstw .
Odpowiedź 69:
Projekt zakłada wykonanie rozkuć z użyciem hydromonitora. Dopuszcza się usunięcie wierzchnich warstw skorodowanego betonu mechanicznie pod warunkiem, że 2 – 3 ostatnie warstwy zostaną usunięte z użyciem hydromonitora. Grubość warstw usuwanych hydromonitorem powinna mieścić się w granicach 2 do 5 cm. Ostateczną grubość warstw określi Wykonawca robót w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru tak aby przygotowane do naprawy podłoże zbadane metodą Pull- Off, spełniało warunki określone w projekcie wykonawczym.

Pytanie 70:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie niejasności związanych z poniższymi pozycjami, a dotyczącymi robót wyburzeniowych – chodzi o zapis
„ ostatnie dwie warstwy ) (2 x powierzchnia)) ” – proszę podać konkretnie grubość jednej z warstw w [ cm ], lub co oznacza zapis „2 x powierzchnia”.
Informacja ta jest niezbędna do policzenia objętości ze wzg. na wysokie ceny jednostkowe hydromonitoringu.
Śluza Nowa Wieś
2120.    Analiza własna    SST 1.7    Wyburzenie powierzchni przy użyciu hydromonitoringu (ostatnie dwie warstwy) (2 x powierzchnia)    m2    834,000
2240.    Analiza własna    SST 1.7    Wyburzenie powierzchni przy użyciu hydromonitoringu (ostatnie dwie warstwy) (2 x powierzchnia)    m2    556,500
4860.    Analiza własna    SST 1.7    Wyburzenie powierzchni przy użyciu hydromonitoringu (ostatnie dwie warstwy) (2 x powierzchnia)    m2    1248,000
4980.    Analiza własna    SST 1.7    Wyburzenie powierzchni przy użyciu hydromonitoringu (ostatnie dwie warstwy) (2 x powierzchnia)    m2    530,000

Śluza Sławęcice:

2060.    Analiza własna    SST 1.7    Wyburzenie powierzchni przy użyciu hydromonitoringu (ostatnie dwie warstwy) (2 x powierzchnia)    m2    530,000
4710.    Analiza własna    SST 1.7    Wyburzenie powierzchni przy użyciu hydromonitoringu (ostatnie dwie warstwy) (2 x powierzchnia)    m2    1248,000
4830.    Analiza własna    SST 1.7    Wyburzenie powierzchni przy użyciu hydromonitoringu (ostatnie dwie warstwy) (2 x powierzchnia)    m2    530,000
Odpowiedź 70:
Zapis „2 x powierzchnia”  oznacza  skucie  ostatnich 2ch warstw  wyburzanej powierzchni ścian z użyciem hydromonitoringu w celu uzyskania minimalnej wytrzymałości na odrywanie równej 1,5 MPa. W projekcie przyjęto, że grubości warstw usuwanych jednorazowo hydromonitorem powinny zawierać się w przedziale 2 – 5 cm.

Pytanie 71:
Proszę podać lokalizację wywozu na odległość do 2 km przy założeniu, że na każdej ze śluz będzie miała do wykopania około 6000m3 osadów półpłynnych.
Odpowiedź 71:
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zorganizuje tymczasowe składowisko na osady w celu ich zagęszczenia w obrębie do 2 km od miejsca wydobycia osadów. W przypadku braku miejsca w obrębie placu budowy  Wykonawca winien wynająć miejsce na to składowisko  lub zapewnić inny sposób dogęszczenia osadów.

Pytanie 72:
Osady wydobyte z dna kanału mają konsystencję półpłynną (galarety), przy założeniu, ze w ciągu jednego dnia jesteśmy w stanie wydobyć  2 barki tj.  2 x 400T szlamu =  800t. szlamu co daje około 260m3 -  szlam ten nie jest w stanie się odwodnić w ciągu jednego, dwóch ani trzech dni (doświadczenie z robót pogłębiarskich na  Śluzie Dzierżno i Łabędy ) będzie potrzebna bardzo duża powierzchnia do rozładunku  i nabrzeże do przeładowywania w celu złożenia namułów i zagęszczenia zgodnie z pozycjami przedmiaru.
Czy  transport na odległość 2 km dotyczy transportu wodnego, czy lądowego, a jeśli lądowego to proszę wskazać miejsce przeładunku namułów biorąc pod uwagę półpłynny stan i brak możliwości odsączalności w ciągu 2 – 3 dni – szacowana powierzchnia do rozładunku to około 5000 – 6000 m2 powierzchni na zdeponowanie namułów i czekanie na odsączenie się i przeschnięcie (ewentualnie należało by wprowadzić etapowanie robót ).
Odpowiedź 72:
Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w wyborze i realizacji technologii usunięcia, zagęszczenia i odwozu  osadów z dna kanału na długości  awanportów  i komór śluzy.

Pytanie 73:
Proszę podać czy rozliczenie wykopanego namułu może być rozliczane w tym samym lub w kolejnym dniu? ( praktyka z Dzierżna, Łabęd dowiodła, że odbiory dokonywano na drugi dzień)
Odpowiedź 73:
Rozliczenie wydobytego namułu odbywać się będzie wg zasad określonych w SST H1.5 oraz ustaleń z Inżynierem Projektu (Inspektorem Nadzoru)

Pytanie 74:
Proszę podać w jaki sposób Generalny Wykonawca ma dokonać selekcji namułów: na materiał niebezpieczny i bezpieczny  (z praktyki nie da się tego wykonać ).
Odpowiedź 74:
Wykonawca w porozumieniu z  Inżynierem Projektu (Inspektorem Nadzoru) wybierze sposób i moment wykonania badania namułów zgodnie z zapisami SST H1.5. W pryzmach winien już znaleźć się materiał po selekcji. Badania należy wykonać w certyfikowanym laboratorium.
W zależności od stwierdzonego stopnia zanieczyszczenia osadów Wykonawca podejmie stosowne działania mające na celu ich usunięcie i utylizację. W przypadkach wątpliwych, sposób działania określi Inżynier Projektu.

Pytanie 75:
Badania chemiczne namułów określą czy całe namuły są bezpieczne, czy nie i w taki sposób będzie trzeba je zdeponować na odpowiednie składowisko, wtedy Zamawiający winien sporządzić protokół konieczności na wykonanie robót uzupełniających zgodnie z przedłożonym obmiarem. Proszę wyjaśnić to zagadnienie.
4300.    Analiza własna    SST H 1.5    Załadunek i wywóz na odległość do 25 km zanieczyszczeń bezpiecznych    m3    200,550
4320.    Analiza własna    SST H 1.5    Załadunek i wywóz na odległość do 100 km zanieczyszczeń niebezpiecznych    m3    85,950


Nowa Wieś               

DZIAŁ  1.2.1.1.5    Odmulenie awanportu Rys R-NW-K-2.1-12-01, R-NW-K-2.1-12-02, R-NW-K-2.1-12-03, R-NW-K-2.1-12-04       
610.    Analiza własna    SST H 1.5    Wydobycie zanieczyszczeń spod wody na barkę, przewóz i przeładunek  na samochód samowyładowczy i wywóz na odległość do 2 km na tymczasowe składowisko uformowanie w pryzmy i zagęszczeniem oraz oczyszczenie osadu (objętość osadów wyliczono w oparciu o numeryczny model terenu wykonany w czerwcu 2015 r.)    m3    4594,000
Odpowiedź 75:
Dla wyliczenia  kosztów usunięcia i wywozu osadów przyjęto w Przedmiarze robót, że osady bezpieczne będą odwożone na składowisko odpadów na odległość 25 km zaś osady niebezpieczne na odległość 100 km bez wskazania rodzaju środka transportu.  Rozliczenie  wynagrodzenia za przedmiotowe prace nastąpi kosztorysem po wykonawczym,  uwzględniającym  faktyczne  ilości  wydobytych osadów niebezpiecznych oraz takich, które nie zostały zakwalifikowane jako niebezpieczne.

Pytanie 76:
Wykonanie wyburzeń.
W specyfikacji  napisano, że trzeba odcinać piłą kute powierzchnie. Na rysunkach projektant nigdzie nie zaznaczył miejsc cięcia ani głębokości. W specyfikacji napisano, że trzeba odcinać skuwane powierzchnie lancą wodną. Proszę o sprecyzowanie w jaki sposób ma  być wykonane nacięcie  czy lancą czy piłą tarczową, a jeśli piłą tarczową to proszę oszacować lub podać ilość [mb]  cięcia i na jaką głębokość.
Pytanie wynika z faktu iż dość duże rozbieżności są w cenach jednostkowych na cięcie tarczą, a hydromonitorem.
Odpowiedź 76:
Przy  robotach wyburzeniowych lub skuciach powierzchni betonowych krawędzie robocze powierzchni powinny być równe w formie linii prostych. W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac przy użyciu hydromonitoringu (lancy wodnej) lub urządzeń mechanicznych krawędzie wyburzanych bądź skuwanych powierzchni należy odciąć przy użyciu piły mechanicznej. Cięcie powinno zostać wykonane na głębokość zbrojenia konstrukcji z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia.  Koszt tych prac winien być uwzględniony w pracach wyburzeniowych.

Pytanie 77:
Beton
Proszę podać czy Zamawiający akceptuje wytyczne zgodne ze Specyfikacją wykonania konstrukcji betonowych - np. beton BH 20 ekspozycja XC1 i Xm3 oraz Xf4 i projektem, czy jednak istnieje domniemanie zmiany mieszanki betonowej o parametrach charakteryzujących się wolniejszym przyrostem wytrzymałości, ze wzg. na połączenie starych konstrukcji z nowymi. Pytanie wynika z faktu, że procedura akceptacji receptury mieszanki betonowej np. na Dzierżnie  trwała około 1 roku, a receptura takiego betonu została  wykonana i zaakceptowana przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wykona go  firma  SKANSKA.   Beton ten nazwano „ betonem rekonstrukcyjnym ”.
Odpowiedź 77:
Wymagania szczegółowe dotyczące mieszanki betonowej dla realizacji robót modernizacyjnych i naprawczych śluz zostały określone w SST H 1.9  Roboty Betonowe oraz w Projektach Wykonawczych przebudowy śluzy i awanportów.
Dodatkowo zaznacza się, że w trakcie realizacji modernizacji śluzy Dzierżno tylko betoniarnia firmy SKANSKA S.A. wykonywała recepturę betonu spełniającego wymagania projektowe dla tej śluzy.

Pytanie 78:
Rzetelne przygotowanie oferty związane jest z koniecznością przeprowadzenia dokładnej weryfikacji obszernej dokumentacji przetargowej i analizy wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia. Ponadto, zbliżający się świąteczny okres urlopowy, charakteryzujący się znikomą działalnością gospodarczą, a co za tym idzie utrudniony kontakt z kontrahentami współpracującymi przy opracowaniu oferty również utrudni przygotowanie rzetelnej wyceny we wskazanym terminie. Zależy nam na przedstawieniu Zamawiającemu kompletnej
i konkurencyjnej oferty, dlatego też uprzejmie prosimy o zmianę daty złożenia oferty.
Pytanie 79:
W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II” zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 22.05.2017r.
Prośbę swoją motywujemy koniecznością szczegółowego i dokładnego zapoznania się z  tematem, wyceną materiałów i urządzeń tj. zredagowanie i rozesłanie zapytań ofertowych do kilku firm produkcyjnych czy dystrybucyjnych, oczekiwanie na oferty oraz negocjacje dotyczące uzyskania jak najkorzystniejszych rabatów. Rozesłanie zapytań ofertowych i zebranie ofert od dostawców wymaga czasu. Pozwoli nam to na opracowanie korzystnych kosztorysów cenowych.
W związku z powyższym aby wykonać konkretną i rzetelną ofertę prosimy o przychylenie się do naszej prośby i przesunięcie terminu składania ofert na proponowany termin.

Odpowiedzi na pytania 78 i 79:
Zamawiający informuje, że w dniu 14.04.2017 dokonał zmiany terminu składania ofert. Informacja w tej sprawie jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego http://www.gliwice.rzgw.gov.pl.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa:
- termin składania ofert z dnia 08.05.2017 r. na dzień 29.05.2017 r. do godz. 10:00
- termin wniesienia wadium z dnia 08.05.2017 r. na dzień 29.05.2017 r. do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert z dnia 08.05.2017 r. na dzień 29.05.2017 r. godz. 10:30

Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.