banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


EZ /IP-IR-370-10/17

Zestawienie ofert otwartych w dniu  07.09.2017 r. w przetargu nieograniczonym o zamówienie publiczne na: Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu:” Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II" współfinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (POIiŚ) na lata 2014-2020.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 744 361,86 zł (brutto)

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena ofertowa
brutto 
Termin wykonania zamówienia  Okres gwarancji Warunki płatności
1. EPC Consulting Engineers Sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków
 2 370 019,60 zł  Do 38 miesięcy od dnia podpisania umowy 10 lat  Zgodnie z zapisami SIWZ
2. Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum: Sweco Consulting Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań
Partner konsorcjum: INKO Consulting Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 18/6
43-200 Pszczyna
 2 453 899, 20 zł  Do 38 miesięcy od dnia podpisania umowy 10 lat  Zgodnie z zapisami SIWZ
3. ECM Group Polska S.A.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
 4 377 058,32 zł  Do 38 miesięcy od dnia podpisania umowy 5 lat  Zgodnie z zapisami SIWZ
4. PROKOM Construction Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 2
41-200 Sosnowiec
 2 973 684,08 zł  Do 38 miesięcy od dnia podpisania umowy 10 lat  Zgodnie z zapisami SIWZ
UWAGA!
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum.