banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/ ZZKiKG-370-33/13

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na : „Dokończenie - Remontu betonów kaskady zbiornika Dzierżno Małe, m. Bycina, gm. Pyskowice pow. gliwicki”, została wybrana oferta nr 2, złożona przez :

Zakład Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego

„HYDRO-BUD”, Roman Białobok

Ul. Władysława Łokietka 5

38-300 Gorlice,

cena ofertowa brutto – 224 671,10 zł ,

Po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych – 224 727,36 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.

I. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) Zakład Budownictwa Wodnego i Melioracji

Bożena Dziedziejko

Ul. Przyjaźni 102, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,

cena ofertowa brutto – 235 327,79 zł

Oferta odrzucona

2) Zakład Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego

„HYDRO-BUD”, Roman Białobok

Ul. Władysława Łokietka 5

38-300 Gorlice,

cena ofertowa brutto – 224 671,10 zł ,

Po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych – 224 727,36 zł

Liczba przyznanych punktów – 100 pkt

3) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Mostowych

„MOSTY PRDiM” Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 76, 47-220 Kędzierzyn-Koźle,

cena ofertowa brutto – 240 592,96 zł

Liczba przyznanych punktów – 93,40 pkt

4) Zakład Budownictwa Wodnego i Konserwacji

„BUDWOD” Sp. C.

Czesław, Adam i Beata Adamiak

Ul. Portowa 1, 47-205 Kędzierzyn-Koźle,

cena ofertowa brutto – 271 271,27 zł

Liczba przyznanych punktów – 82,84 pkt

5) Firma Usługowo – Handlowa ZAB-BYT Adam Wałeczek

Ul. Drobna 12, 41-807 Zabrze,

cena ofertowa brutto – 246 351,88 zł

Liczba przyznanych punktów – 91,22 pkt

II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający odrzucił z udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawcę:

Zakład Budownictwa Wodnego i Melioracji

Bożena Dziedziejko

Ul. Przyjaźni 102, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,

Odrzucenia dokonano na podstawię art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.