banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 23.10. 2013 r.


EZ/ NZM-370-34/13

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na : „Remont zabudowy regulacyjnej rzeki Białej km 16+700-16+950 m. Bielsko – Biała – usuwanie szkód powodziowych z 2010 r.”, została wybrana oferta nr 2, złożona przez :


SKANSKA S.A.

Ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa,

cena ofertowa brutto – 1 033 006,28 zł


Uzasadnienie wyboru:


Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.


I. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:


1) Konsorcjum:

Lider

Zakład Robót Inżynieryjnych „WODPOL”

Mgr inż. Janusz Włoch

Ul. Matejki 1, 34-300 Żywiec

Partner

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

„WOLIMEX” Eugeniusz Wojak

Ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa,

cena ofertowa brutto –1 329 360,15

oferta odrzucona


2) Skanska S.A.

Ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa,

cena ofertowa brutto – 1 033 006,28 zł

liczba przyznanych punktów – 100 pkt


II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu:


Konsorcjum:

Lider

Zakład Robót Inżynieryjnych „WODPOL”

Mgr inż. Janusz Włoch

Ul. Matejki 1, 34-300 Żywiec

Partner

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

„WOLIMEX” Eugeniusz Wojak

Ul. Tarnowska 33, 34-600 LimanowaWykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.III. Oferta odrzucona:


Konsorcjum:

Lider

Zakład Robót Inżynieryjnych „WODPOL”

Mgr inż. Janusz Włoch

Ul. Matejki 1, 34-300 Żywiec

Partner

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

„WOLIMEX” Eugeniusz Wojak

Ul. Tarnowska 33, 34-600 LimanowaOferta zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.