banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice 12.11. 2013 r.


EZ/ NZM-370-38/13

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na : „Remont koryta rz. Mała Wisła w km 3+640-3+680 brzeg prawy gm. Oświęcim ”, została wybrana oferta nr 3, złożona przez :


Zakład Budownictwa Wodnego i Konserwacji

„BUDWOD” S.C. Adam Adamiak i Beata Adamiak

Ul. Portowa 1, 47-205 Kędzierzyn-Koźle,

cena ofertowa brutto – 87 777,77 zł


Uzasadnienie wyboru:


Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.


Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:


1)„MARPOL” Ferlin Marceli

Kostów 1, 46-220 Byczyna,

cena ofertowa brutto – 148 202,76 zł

liczba przyznanych punktów – 59,22 pkt


2) Zakład Wielobranżowy KRYZA-PLAST

Henryk Kamiński

Ul. Fitelberga 54, 43-195 Mikołów – Mokre,

cena ofertowa brutto – 139 085,52 zł

liczba przyznanych punktów – 63,11 pkt


3) Zakład Budownictwa Wodnego i Konserwacji

„BUDWOD” S.C. Adam Adamiak i Beata Adamiak

Ul. Portowa 1, 47-205 Kędzierzyn-Koźle,

cena ofertowa brutto – 87 777,77 zł

liczba przyznanych punktów – 100 pkt


Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp