banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego p.n. Usługi Archeologiczne
Numer ogłoszenia: 28901 - 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 7774926, faks 32 7774999.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: administracja rządowa niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego p.n. Usługi Archeologiczne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego p.n. Usługi Archeologiczne na terenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze. Zakres zamówienia uzupełniającego obejmuje: a. wykonanie badań archeologicznych wyprzedzających na obszarze o powierzchni do 11 000 m2 zlokalizowanym na terenie udokumentowanego stanowiska archeologicznego ZDR 9 - działka 17 i 8/8 wraz z innymi niezbędnymi dla wykonania badań robotami i usługami, w tym robotami ziemnymi (mechaniczne odhumusowanie powierzchni) i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, b. sporządzenie dokumentacji badań archeologicznych wykonanych w ramach niniejszego zamówienia, w tym opracowanie wyników ww. badań, c. publikacja wyników badań archeologicznych wyprzedzających.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.19.14-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: Instytut Archeologii i Etnologii Akademii Nauk w Warszawie - lider, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz., Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 370830,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 364560,00

 • Oferta z najniższą ceną: 364560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 364560,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający może na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek: - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Usługa będąca przedmiotem zamówienia polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem uzupełniającym tego samego rodzaju zamówienia udzielonego i udzielone będzie temu samemu wykonawcy (przedmiot zamówienia obejmował swym zakresem prace archeologiczne). Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielonego zamówienia podstawowego i nie będzie stanowiło więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Wykonawca robót zgłosił pojawienie się potrzeby rozszerzenia terenu badań w obrębie stanowiska Tworków 9 (ZRD 9) - działki ewidencyjne 17 i 8/8, w związku z rezultatami dotychczasowych archeologicznych badań ratowniczych i wynikających z nich decyzji administracyjnych Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Prace badawcze na stanowisku Tworków nr 9 gmina Krzyżanowice, prowadzono zgodnie z pozwoleniem 295/2012 z dnia 06-11-2012 r. Pierwotny przewidywany zakres prac badawczych wynosił 70 arów. Ze względu na bogate osadnictwo zarejestrowane w trakcie I etapu, prace rozszerzono do 447 arów. W wyniku rozpoznania archeologicznego stwierdzono, że poszerzony obszar nie pozwolił na całkowite rozpoznanie zasięgu stanowiska w pasie kolizji z inwestycją i konieczne są dalsze prace, aby mogło nastąpić bezpieczne przekazanie terenu pod placu budowy, co potwierdza protokół konserwatorski z dn.02.10.2013 r. Na podstawie otrzymanych wyników, w tym prac sondażowych, Konsorcjum zaproponowało zwiększenie powierzchni przeznaczonej do badań o kolejne 110 arów (narastająco 557 arów). Dlatego też uczestnicy procesu inwestycyjnego uznają za konieczne i w pełni uzasadnione ich wykonanie, gdyż wykonanie ww. robót uzupełniających gwarantuje prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego