banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 29.04.2014 r.

EZ/ NA-370- 3/14

Wg rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługę: „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych RZGW w Gliwicach”

Część 3 : „Zarząd Zlewni Górnej Odry” została wybrana oferta nr 1, złożona przez :

Firmę Zajfert
Aleksandra Zajfert
Ul. Gersona 8
42-202 Częstochowa

Cena ofertowa: 11 926,08 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.

I. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) Firma Zajfert
Aleksandra Zajfert
Ul. Gersona 8
42-202 Częstochowa

Cena ofertowa: 11 926,08 zł

Liczba przyznanych punktów – 100 pkt

2) Grupa Miczek
Beata Miczek
Ul. Mickiewicza 13B/2,
47-400 Racibórz

Cena ofertowa: 13 530,00 zł

Liczba przyznanych punktów – 88,14 pkt

3) Zakład Usług Gospodarczo – Socjalnych „ANTEMA” Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 8a, 58-506 Jelenia Góra

Cena ofertowa: 21 337,32 zł

po dokonaniu poprawek oczywistych omyłek rachunkowych – 21 337,35 zł

Liczba przyznanych punktów – 55,89 pkt

4) Konsorcjum:

Lider

1) ABC – SERVICE Sp. J.
B. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk
Ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

Partner

2) „ABC-Service” Sp. z o.o.
Ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

Cena ofertowa: 21 254,40 zł

Liczba przyznanych punktów – 56,11 pkt

5) Zakład Ochrony Mienia „IMPULS” S.C.
Janusz Dudek, Bogdan Seweryn
Ul. Kapicy 3, 41-100 Siemianowice Śląskie

Cena ofertowa: 19 926,00 zł

Liczba przyznanych punktów – 59,85 pkt

6) FORSOLIS Sp. z o.o.
Ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice

Cena ofertowa 10 774,80 zł

Oferta odrzucona

7) Firma Usługowa „AGA”
Ul. Waryńskiego 6, 43-170 Łaziska Górne

Cena ofertowa 29 520,00 zł

Oferta odrzucona

8) ERA Sp. z o.o.
Ul. Katowicka 16 B, 41-500 Chorzów

Cena ofertowa: 32 619,60 zł

Liczba przyznanych punktów – 36,56 pkt

II. Oferty odrzucone:

1) Firma Usługowa „AGA”
Ul. Waryńskiego 6, 43-170 Łaziska Górne

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

2) FORSOLIS Sp. z o.o.

Ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4 w związku z art.90 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.