banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 29.04.2014 r.

EZ/ NA-370- 3/14

Wg rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługę: „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych RZGW w Gliwicach”

Część 8 : „Nadzór Wodny Bielsko - Biała” została wybrana oferta nr 1, złożona przez :

Firmę Zajfert
Aleksandra Zajfert
Ul. Gersona 8
42-202 Częstochowa

Cena ofertowa: 4 383,72 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.

I. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) Firma Zajfert
Aleksandra Zajfert
Ul. Gersona 8
42-202 Częstochowa

Cena ofertowa: 4 383,72 zł

Liczba przyznanych punktów – 100 pkt

2) Zakład Usług Gospodarczo – Socjalnych „ANTEMA” Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 8a, 58-506 Jelenia Góra

Cena ofertowa: 4 646,76 zł

po dokonaniu poprawek oczywistych omyłek rachunkowych – 4 646,74 zł

Liczba przyznanych punktów – 94,34 pkt

3) Konsorcjum:

Lider

1) ABC – SERVICE Sp. J.
B. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk
Ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

Partner

2) „ABC-Service” Sp. z o.o.
Ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

Cena ofertowa: 10 996,20 zł

Liczba przyznanych punktów – 39,86 pkt

4) Zakład Ochrony Mienia „IMPULS” S.C.
Janusz Dudek, Bogdan Seweryn
Ul. Kapicy 3, 41-100 Siemianowice Śląskie

Cena ofertowa: 8 856,00 zł

Liczba przyznanych punktów – 49,50 pkt

5) FORSOLIS Sp. z o.o.
Ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice

Cena ofertowa 2 952,00 zł

Oferta odrzucona

6) Firma Usługowa „AGA”
Ul. Waryńskiego 6, 43-170 Łaziska Górne

Cena ofertowa: 7 380,00 zł

Liczba przyznanych punktów – 59,40 pkt

7) ERA Sp. z o.o.
Ul. Katowicka 16 B, 41-500 Chorzów

Cena ofertowa: 14 376,24 zł

Liczba przyznanych punktów – 30,49 pkt

II. Oferta odrzucona:

FORSOLIS Sp. z o.o.
Ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4 w związku z art.90 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.