banerek

Gliwice, 08.05.2014 r.

EZ/ NA-370- 3/14

Wg rozdzielnika

Dotyczy:     zawiadomienia o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – informuje, że na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp w związku z uchyleniem się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dot. przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych RZGW w Gliwicach” Część 5: „Zarząd Zlewni i Nadzór Wodny Przeczyce” zostaje wybrana następna najkorzystniejsza oferta złożona przez: ERA Sp. z o.o., ul. Katowicka 16 B, 41-500 Chorzów, za kwotę ofertową 24 944,40 zł brutto, bez przeprowadzania ponownego badania i oceny złożonych ofert.