banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 14.05. 2014 r.

EZ/ ZZKiKG-370- 5/14
Wg rozdzielnika


Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne: „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Odbudowa jazu klapowego w km 16 + 730 Kanału Gliwickiego, woj. opolskie” - została wybrana oferta nr 6, złożona przez konsorcjum:
1) Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG inż. Paweł Grzeszczuk
43-300 Bielsko – Biała ul. Urodzajna 1B/21
2) Usługi Inżynieryjne „KOLOR”
43-300 Bielsko Biała, ul. Piastowska 26/18

za cenę ofertowa brutto – 44 000,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.
I. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm PERFEKT Sp. z o.o.
30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1

Cena ofertowa brutto - 141 450,00 zł
Liczba przyznanych punktów - 31,10

2. ENERGOPROJEKT – WARSZAWA S.A.
00-950 Warszawa, ul. Krucza 6/14

Cena ofertowa brutto - 353 010,00 zł

Liczba przyznanych punktów - 12,46


3. Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o.
61-770 Poznań, ul. Paderewskiego 7

Cena ofertowa brutto - 71 340,00 zl

Liczba przyznanych punktów - 61,67


4. AQUEDUCT
W. Adamska – G. Marszałek Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. Nowy Świat 4a

Cena ofertowa brutto -123 615,00 zł

Liczba przyznanych punktów - 35,59


5. Pracownia Urbanistyki i Architektury „REGION”
42-606 Tarnowskie Góry ul. Słoneczników 7

Cena ofertowa brutto -116 850,00 zł

(oferta odrzucona)


6. Konsorcjum:
1) Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG
inż. Paweł Grzeszczuk
43-300 Bielsko – Biała ul. Urodzajna 1B/21
2) Usługi Inżynieryjne „KOLOR”
43-300 Bielsko Biała, ul. Piastowska 26/18

Cena ofertowa brutto - 44 000,00 zł

Liczba przyznanych punktów - 100

II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawcę:
Pracownia Urbanistyki i Architektury „REGION”
42-606 Tarnowskie Góry, ul. Słoneczników 7

Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 i 2 ustawy uszczegółowionych w pkt. 5.2.2. i 5.2.3 siwz. Zamawiający zaniechał wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, gdyż mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt.6 ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny nie podlegające poprawie.
Równocześnie odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozdzielnik:

1) Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji
mkm PERFEKT Sp. z o.o.
30-363 Kraków ul. Rzemieślnicza 1

2) ENERGOPROJEKT – WARSZAWA S.A.
00-950 Warszawa, ul. Krucza 6/14

3) Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o.
61-770 Poznań , ul. Paderewskiego 7

4) AQUEDUCT
W. Adamska – G. Marszałek Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Nowy Świat 4a

5) Pracownia Urbanistyki i Architektury
„REGION”
42-606 Tarnowskie Góry, ul. Słoneczników 7

6) Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG
inż. Paweł Grzeszczuk
43-300 Bielsko – Biała , ul. Urodzajna 1B/21

7) Strona internetowa RZGW Gliwice
8) tablica ogłoszeń RZGW Gliwice
9) ZZKiKG Kędzierzyn Koźle
10) EZ - w/m