banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice,3.06 .2014  r.

EZ/ ZZKiKG-370-8/14                               
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej „Odbudowa i remont jazów klapowych na rzece Kłodnicy”

Część 1: „Jaz segmentowo – klapowy na rzece Kłodnicy w km 27+900”  w  Pławniowicach
została wybrana oferta   nr 1, złożona przez :

WTU Sp. z o.o.
Ul. Karkonoska 10
53-015 Wrocław
Cena ofertowa – 48 658,80 zł brutto


Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej,  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

I.    Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) WTU Sp. z o.o.
Ul. Karkonoska 10
53-015 Wrocław
cena ofertowa – 48 658,80 zł brutto
liczba przyznanych punktów – 100  pkt

2) Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o.
Ul. Paderewskiego 7
61-770 Poznań
cena ofertowa – 49 200,00 zł brutto
liczba przyznanych punktów – 98,90 pkt

3) JUKS Pracownia Projektowa Budownictwa Wodnego
Siedziba – ul. Motylkowa 17/2
52-209 Wrocław
Pracownia – Pl. Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
cena ofertowa – 153 504,00 zł brutto
liczba przyznanych punktów – 31,70 pkt
4) Pracownia Urbanistyki i Architektury „REGION”
Ul. Słoneczników 7
42-606 Tarnowskie Góry
cena ofertowa – 86 100,00 zł brutto
oferta odrzucona

II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału  w niniejszym postępowaniu:

Pracownie Urbanistyki i Architektury „REGION”
Ul. Słoneczników 7
42-606 Tarnowskie Góry

Wykluczenia dokonano na podstawię art. art. 24 ust.2  pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), gdyż Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.


III. Oferta odrzucona:

Pracownia Urbanistyki i Architektury „REGION”
Ul. Słoneczników 7
42-606 Tarnowskie Góry

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie  zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.